Daňová Akadémia - 3 moduly /cyklus 3 dní/

1 080,00 €
540,00 € | cena pre člena SKDP
Prihlasovanie je uzavreté

V spolupráci so spoločnosťou PricewaterhouseCoopers Slovensko s.r.o. sme pre členov SKDP pripravili špeciálnu ponuku - možnosť absolvovať webináre organizované PwC so zvýhodnenou 50% zľavou.

Študijný program v trvaní 3 školiacich dní, rozdelený do 3 modulov. Je možné absolvovať celý program /Cyklus 3 dní/, alebo len vybrané moduly/jednotlivé dni. Obsahovo je rozdelený na časť Dane z príjmu a časť DPH. 
Časť Daň z príjmov v rámci problematiky dane z príjmov právnických osôb zahŕňa aj oblasť medzinárodného zdaňovania a transferového oceňovania, vrátane náležitostí dokumentácie k transferovým cenám. Cieľom kurzu je získanie uceleného prehľadu o legislatíve v oblasti dane z príjmov právnických osôb a precvičenie znalostí na praktických príkladoch. 
V časti DPH získate prehľad o DPH pravidlách a o ich praktickom využití, čím získate vedomosti potrebné na ľahšie riešenie možných DPH problémov vo vašej praxi. Zameriame sa na DPH ošetrenie transakcií s tovarmi a službami v rámci lokálneho aj zahraničného trhu, pravidlá uplatnenia odpočítania dane a povinnú úpravu odpočítania dane v nasledujúcich rokoch. Nadobudnuté teoretické vedomosti si precvičíte na príkladoch z praxe v rámci komplexného zadania.

Lektori: Všetci školitelia, pod vedením Rastislavy Krajčovičovej, riaditeľky na daňovom oddelení PwC, sú špecialisti na daňovú problematiku a majú rozsiahle skúsenosti s fungovaním DzP PO a DPH v slovenských aj medzinárodných spoločnostiach rôznych odvetví:   

 • Zuzana Maronová, senior manažér
 • Michaela Firická, manažér
 • Miroslava Ivanišinová, manažér
 • Ondrej Lišiak, manažér
 • Pavol Párik, manažér
 • Jakub Dvorský, senior associate
 • Alexandra Hlobenová, manažér
 • Lenka Kollárová, senior associate

Dátum konania

27. mája 2020 - 09:00 - 16:00
18. júna 2020

Posledný deň na prihlásenie

nedeľa 24. mája 2020

Modul 1 - Termín 27.5.2020

Daň z príjmov právnických osôb (časť 1)
 • Daňovníci s neobmedzenou/obmedzenou daňovou povinnosťou
 • Predmet dane, oslobodenia od dane
 • Výpočet základu dane
 • Daňové a nedaňové výdavky
 • Náklady daňovo uznateľné po zaplatení
 • Opravné položky, odpis a postúpenie pohľadávok
 Daň z príjmov právnických osôb (časť 2)
 • Rezervy
 • Záväzky po splatnosti
 • Daňové odpisy dlhodobého majetku
 • Zostatková cena pri vyradení dlhodobého majetku
 • Pravidlá nízkej kapitalizácie
 • Tuzemská zrážková daň
 • Odpočet daňovej straty
 • Preddavky na daň
 • Výpočet dane, podávanie daňových priznaní

Modul 2 - Termín 9.6.2020

Medzinárodné zdaňovanie a transferové oceňovanie
 • Základné princípy medzinárodného zdaňovania
 • Stála prevádzkareň
 • Zrážková daň
 • Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia
 • Smernice Európskej únie v oblasti dane z príjmov
 • Základné princípy transferového oceňovania
 • Metódy transferového oceňovania
 • Základné modely podnikania
 • Dokumentácia k transferovým cenám
Transakcie s tovarom
 • Dodanie tovaru
 • Nadobudnutie tovaru z iného členského štátu
 • Miesto dodania
 • Vznik daňovej povinnosti
 • Základ dane a oprava základu dane
 • Dodanie tovaru do iného členského štátu a preukazovanie cezhraničných dodaní
 • Trojstranný obchod a reťazové transakcie
 • Osoba povinná platiť daň pri dodaní tovaru
 • Dovoz a vývoz tovaru
 • Daňový zástupca pri dovoze tovaru
 • Oslobodenie pri dovoze tovaru

Modul 3 - Termín 18.6.2020

Transakcie so službami
 • Dodanie služieb
 • Miesto dodania služieb
 • Prevádzkareň na účely DPH
 • Vznik daňovej povinnosti
 • Osobitná úprava vzniku daňovej povinnosti na základe prijatia platby
 • Základ dane
 • Osoba povinná platiť daň
 • Tuzemské samozdanenie
 • Oslobodené služby od dane s nárokom a bez nároku na odpočet dane 
 • Dodanie a nájom nehnuteľnosti
Odpočítanie dane a ďalšie dôležité témy
 • Odpočítanie dane
 • Koeficient a pomerné odpočítanie dane
 • Úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku
 • Dobropisy a ťarchopisy a ich vykazovanie
 • Vrátenie nadmerného odpočtu – lehoty, princípy
 • DPH reporty a Intrastat
 • Komplexný príklad
Prihlasovanie je uzavreté