Daňový proces (najmä daňová kontrola, rozhodnutia v daňovom konaní, doručovanie) - Bratislava

96,00 € | webinár 84,00 €
86,40 € | cena pre člena SKDP
Prihlasovanie je uzavreté

Je celkom jednoznačné, že daňová kontrola nie je jediným úkonom správcu dane ale s jej vykonaním sa pre

daňový subjekt spája celý rad procesných úkonov. Seminár bude podaný ako odborné minimum z oblasti

daňového a súdneho procesu nielen pre daňových poradcov.

UPOZORNENIE: Z organizačných dôvodov je prístup na seminár možný len pre prihlásených.

Dátum konania

17. apríl 2018 - 09:00 - 15:30

Posledný deň na prihlásenie

nedeľa 15. apríl 2018

Lektor:

JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD. - je predsedom senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky so zaradením

na správnom kolégiu. Pôsobí ako sudca, venuje sa problematike daňového práva nielen po procesnej rovine ale aj

z pohľadu výkladu hmotného práva.


Program prednášky:

 • všeobecná správna žaloba a požiadavky kladené na rozhodnutia vydané v daňovom konaní a mnohé daňové

 • výnimky pri súdnom prieskume,

 • uplatnenie prostriedkov súdnej ochrany na priebeh a výsledky daňovej kontroly podľa  Tretieho dielu zákona

 • č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok), jej pozícia, význam a niektoré limity z pohľadu všeobecnej,

 • ústavnej a úniovej súdnej praxe,

 • proces dokazovania z pohľadu daňovej kontroly; problémy a úskalia rozdelenia dôkazného bremena v daňovom

 • konaní; je zneužitie práva úskalím pre dôkazné bremeno ?

 • (ne)uplatňovanie zásad v daňovej kontrole, plnomocenstvo a daňové tajomstvo,

 • druhy a spôsoby v daňovom doručovaní, elektronické doručovanie a problémy s tým spojené,

 • daňové dožiadanie , miestne zisťovanie a MVI počas daňovej kontroly, odstraňovanie vád v podaniach,   

 • dĺžka daňovej kontroly – problém náš každodenný,

 • daň vyrubená pomôckami a odvolanie, často márna snaha o obnovu daňového konania,

 • konkurzné a reštrukturalizačné konanie a definícia daňovej povinnosti,

 • súdny prieskum správneho trestania v daňovom práve.


V cene seminára sú zahrnuté materiály, občerstvenie a obed.

Pre mimobratislavských účastníkov odporúčame ubytovanie v hoteli Bratislava . Pri rezervácií pre uplatnenie zľavy

prosíme uviesť, že sa zúčastníte vzdelávacieho podujatia v rámci SKDP.

Tešíme sa na Vašu účasť.


Mohlo by Vás zaujímať:

Publikácia: Daňové a účtovné zákony 2018

Miesto konania

Technopol - Bratislava
Kutlíkova 1755/17
85102 Bratislava
Slovenská republika
0905 858 476
Prihlasovanie je uzavreté