Daňová kontrola v praktických súvislostiach 2

114,00 € | webinár 114,00 €
Prihlasovanie je uzavreté

Uzávierka registrácie: osobná účasť - 3.5.2022 / online účasť - 8.5.2022

Tí, čo ste boli s nami 13. septembra na prvej časti tejto konferencie, viete, že nepreháňame ak povieme: "určite nepremeškajte skvelú konferenciu s mega lektormi a mega hosťami."
Pokračovať budeme v nezodpovedaných otázkach z daňových kontrol a vyrubovacích konaní z pohľadu aktuálnych procesných postupov, upozorníme na ich riziká a nové postupy. Dozviete sa odpovede na najčastejšie otázky daňových poradcov napríklad: Môže daňový úrad použiť výsluch svedka z iného konania ako dôkaz v daňovej kontrole, ak subjekt nemal právo svedkovi klásť otázky? Je protokol z inej daňovej kontroly dôkazom, ak ešte nebolo vydané rozhodnutie? Ako vykladá NS SR vysporiadanie sa s námietkami daňového subjektu ak sa k nim správca dane vôbec nevyjadrí alebo ich odmietne bez odôvodnenia? ... a mnoho ďalších tém. 

Lektor: JUDr. Ing. Miriam Galandová, Ph.D. a doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD.
Hostia: JUDr. Toško Beran (MF SR),  JUDr. Petra Príbelská, PhD. (NSS SR) a 
Ing. Miroslava Barlová, Ing. Ľubica Murínová, Ing. Stanislava Klimentová, Mgr. Rastislav Trzaskowski, 
Ing. Vladimíra Prítelová, Ing. Beata Jarošová, JUDr. Jana Ježková (FR SR)

Upozornenie: V prípade, že máte záujem zúčastniť sa on-line formou, označte prosím, túto možnosť v objednávke. Z organizačných dôvodov je konferencia prístupná len pre prihlásených účastníkov.

Dátum konania

9. mája 2022 - 09:00 - 15:30

Posledný deň na prihlásenie

nedeľa 8. mája 2022
Návrh diskutovaných tém:

1. Výsluch svedka - a jeho použitie zápisnice v inom konaní s ohľadom na možnosť kladenia svedkom otázky, zasielanie otázok správcami dane vopred - napríklad znalcom, možnosť ospravedlnenia sa daňového subjektu a požiadanie o zmenu termínu výsluchu svedka, uvádzanie osobných údajov v zápisniciach o výsluchoch svedkov a ich odovzdanie svedkom bez anonymizácie, atď.
2. Vysporiadanie sa s námietkami daňového subjektu správcom dane s ohľadom na judikatúru Najvyššieho súdu SR - či vysporiadanie sa s námietkami predstavuje skutočnosť, že správca dane sa k námietkam nevyjadrí, alebo uvedie, že nesúhlasí a zopakuje svoje tvrdenia.
3. Dôkazné bremeno daňového subjektu a správcu dane s ohľadom na tvrdenia správcu dane.
4. Výzva správcu dane - stanovenie primeranej lehoty a možnosti predĺženia lehoty, výzva na predloženie dôkazov, ktoré daňový subjekt nemá k dispozícii, pokuta za porušenie povinností nepeňažného charakteru.
5. Vecná príslušnosť správcu dane - preverovanie a hodnotenie skutočnosti mimo kompetencie správcu dane bez ohľadu na rozhodnutia vecne príslušného orgánu, príslušná judikatúra Súdneho dvora EU
6. Doručovanie počas daňovej kontroly a vyrubovacieho konania - neoprávnenej osobe, resp. nedoručenie vzhľadom na pochybenie slovenskej pošty.
7. Využívanie protokolov z daňovej kontroly u iných subjektov
8. Vybrané aspekty indexu daňovej spoľahlivosti.
9. Ďalšie aktuálne témy.
Prednáška bude prebiehať formou diskusie, lektori nebudú pripravovať materiály.


Dôležité informácie:

Realizácia vzdelávacieho podujatia je viazaná na aktuálnu pandemickú situáciu. Všetky obmedzenia a opatrenia, ktoré bude nevyhnutné dodržiavať v rámci konania tohto podujatia budú vychádzať z aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR platnej v čase konania prednášky, t.j. 9.5. 2022. 

Miesto konania

HOTEL COLOR
Pri Starom mýte 1
Bratislava
Slovenská republika
+421 (0) 2 4910 1255
Prihlasovanie je uzavreté