Daňové a účtovné zákony 2020

25,30 €
19,80 € | cena pre člena SKDP
Pridaj do košíka

Už tretí rok sme pre Vás pripravili prehľad daňových a účtovných zákonov účinných k 1. januáru 2020. Publikácia obsahuje najširší obsah predpisov s vyznačením pôvodnej a novej právnej úpravy. Samozrejmou súčasťou je krátky komentár a dôvodová správa k meneným ustanoveniam. 

POZNÁMKA: tento rok sme publikáciu vyrobili z odľahčeného papiera v dvoch častiach. 

 

Dátum konania

Aj tento rok sme pre Vás pripravili prehľad daňových a účtovných zákonov účinných k 1. januáru 2019, ktorá:

-        je najkomplexnejšou zbierkou daňových, účtovných a súvisiacich predpisov,

-        ako jediná obsahuje aj dôvodové správy k meneným ustanoveniam,

-        obsahuje krátke komentáre,

-        má vyznačenú pôvodnú a novú právnu úpravu

-        obsahuje texty predpisov preberané zo Slov-lexu, ktoré ako jediné sú právne záväzné).

 

Daňové zákony

Zákon o dani z príjmov

Zákon o dani z pridanej hodnoty

Zákon o správe daní

Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku

Zákon o dani z motorových vozidiel

Zákon o spotrebnej dani z alkoholu

Zákon o spotrebnej dani z tabaku

Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Zákon o dani z poistenia

Zákony o účtovníctve

Zákon o účtovníctve

Postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva

Postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva

Podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro, malé aj veľké účtovné jednotky

Podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky

Súvisiace zákony

Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Zákon o cestovných náhradách

Zákon o sumách stravného

Zákon o minimálnej mzde

Zákon o registri partnerov verejného sektoraPOZNÁMKA: tento rok sme publikáciu vyrobili z odľahčeného papiera v dvoch častiach:

-          1. časť obsahuje zákon o dani z príjmov, dani z pridanej hodnoty a Daňový poriadok,

-          2. časť obsahuje ostatné zákony.

 

Publikácia bude distribuovaná najneskôr začiatkom februára 2020. 

Zakúpiť publikáciu bude možné aj na seminároch usporiadavaných SKDP alebo ADP.

Cena publikácie v eShope je vrátane poštovného a balného.

Zľava pre členov SKDP – 5 eur.

Počet publikácií v predaji obmedzený. 

Pridaj do košíka