Daňové úniky pozornosti neuniknú

91,00 €
81,90 € | cena pre člena SKDP
Prihlasovanie je uzavreté

Daňový únik je celosvetovo považovaný za závažný hospodársky a celospoločenský problém, ktorý je záujem

eliminovať aj v podmienkach Slovenskej republiky. Štatistické ukazovatele MF SR poukazovali na neakceptovateľný

stav v danej oblasti. Ako sa daňové úniky odhaľujú a vyšetrujú?

UPOZORNENIE: Z organizačných dôvodov je prístup na seminár možný len pre prihlásených.

Dátum konania

11. apríl 2018 - 09:00 - 15:30

Posledný deň na prihlásenie

pondelok 9. apríl 2018

Lektorka: doc. JUDr. Mgr. Jana Šimonová, PhD. - aktuálne pôsobí na Katedre správneho práva Akadémie

Policajného zboru v Bratislave. V rámci pedagogickej činnosti sa zameriava na predmety finančného práva,

daňového práva, práva finančného trhu, verejných financií a správneho práva. V rokoch 2010 až 2012 bola

národnou expertkou projektu CCMH v medzinárodnej organizácii Frontex, za čo jej bol v roku 2013 udelený

medzinárodný certifikát „Certificate of Acknowledgement awarded to dr. Jana Simonova for the outstanding c

ontribution to the development of the Sectoral Qualification Framework for Border Guarding“. Je riešiteľkou a

spoluriešiteľkou niekoľkých vedeckých výskumných úloh, členkou niekoľkých programových a vedeckých výborov

medzinárodných vedeckých konferencií. Je autorkou a spoluautorkou vedeckých monografií, vysokoškolských

učebníc, vysokoškolských skrípt, vedeckých štúdií, odborných článkov a pod.


Cieľom prednášky bude zosumarizovať a prezentovať aktuálne získané informácie, ktoré boli súhrnne

odpublikované v monografiách i zborníkoch. Primárne budeme venovať pozornosť nelegálnym oblastiam páchania

daňových únikov, ich odhaľovania a objasňovania a vybraným prijatým opatreniam na elimináciu páchania

daňových únikov.

·     teoretické terminologické vyjadrenie pojmu daňový únik, odlišnosť od iných pojmov ako napr. daňovej optimalizácie,

·     historické aspekty,

·     deskripcia vybraných spôsobov páchania daňových únikov a ich kvantifikácia,

·     vybrané aspekty odhaľovania a dokazovania daňových únikov,

·     daňové trestné činy a

·    analýza vybraných opatrení v daňovej oblasti na elimináciu páchania daňových únikov v Slovenskej republike.


V cene seminára sú zahrnuté materiály, občerstvenie a obed.

Pre mimobratislavských účastníkov odporúčame ubytovanie v hoteli Bratislava . Pri rezervácií pre uplatnenie

zľavy prosíme uviesť, že sa zúčastníte vzdelávacieho podujatia v rámci SKDP.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Miesto konania

Akadémia daňových poradcov
Trnavská cesta 74/A
Bratislava
Slovenská republika
0905 858 476
Prihlasovanie je uzavreté