Existuje ešte vôbec daňová optimalizácia? / Najzásadnejšie zmeny v oblasti medzinárodných daní za posledných 60 rokov

185,00 €
Prihlasovanie je uzavreté

Konferencia k zmenám v medzinárodných daniach konaná pod záštitou prezidenta SKDP, Jozefa Danisa a 1. viceprezidentky SKDP, Miriam Galandovej  a v spolupráci s The American Chamber of  Commerce in Slovakia.

UPOZORNENIE: Z organizačných dôvodov je prístup na seminár možný len pre prihlásených.

Dátum konania

7. november 2017 - 09:00 - 16:00

Posledný deň na prihlásenie

nedeľa 5. november 2017

Konferencia k zmenám v medzinárodných daniach konaná pod záštitou prezidenta SKDP Jozefa Danisa a 1. viceprezidentky SKDP Miriam Galandovej a v spolupráci s The American Chamber of Commerce in Slovakia. 

Konferencia sa koná za účasti zástupcov MF SR (p. Adame, p. Muríková), FS SR (p. Slivková, p. Karelová, p. Durajová, p. Kuchár), Nejvyššího správního soudu ČR (p. Šimka), Najvyššieho súdu SR (p. Gavalec, p. Rumana), EU BA ( p. Kubicová), KDP ČR (p Pospíšilová). 


1.         Cezhraničné transakcie po prijatí multilaterálnej konvencie

 • Čo je multilaterálna konvencia.

 • Vzťah zákona o dani z príjmov, zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a multilaterálnej konvencie.

 • Vzťah komentára k modelovej zmluve OECD a komentára k multilaterálnej konvencii.

 • Právna záväznosť komentára OECD a komentára k multilaterálnemu inštrumentu.

 • Riešenie sporov (MAP vs. arbitráž).

 • Praktická aplikácia na modelových príkladoch.

Lektor: Jakub Sehnal, KDP ČR a Miriam Galandová, SKDP

Trvanie: 1,5 hod.

 

Prestávka na kávu: 20 min.

 

2.         Zdanenie pri odchode (exit tax)

 • Čo je exit tax.

 • Rozhodnutia Súdneho dvora EÚ.

 • Praktické príklady uplatnenia exit tax pri presune majetku zo SR do zahraničia (zmena sídla, presun medzi stálou prevádzkarňou a zriaďovateľom).

 • Praktické príklady presunu majetku zo zahraničia do SR (zmena sídla, presun medzi stálou prevádzkarňou a zriaďovateľom).

Lektor: Jozef Danis, SKDP

Trvanie: 40 min.

 

3.         Pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti (CFC rules)

 • Čo sú pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti.

 • Praktické príklady uplatňovania týchto pravidiel.

Lektor: Peter Feiler, SKDP

Trvanie: 30 min.

 

Prestávka na obed: 1 hod.

 

4.         Daňová optimalizácia vs. nedovolená daňová praktika

 • Kde je hranica medzi daňovou optimalizáciou a nedovolenou daňovou praktikou.

 • Čo sú pravidlá proti zneužívaniu práva – všeobecné pravidlá (GAAR) a špecifické pravidlá (SAAR) pravidlá.

 • Vzťah medzi pravidlami proti zneužívaniu podľa daňového poriadku a pravidlami podľa zákona o dani z príjmov.

 • Existuje ešte vôbec daňové plánovanie (optimalizácia) po implementácii všetkých všeobecných a špecifických pravidiel proti zneužívaniu práva?

 • Prípadové štúdie.

Lektor: Karel Šimka, NSS ČR a Miroslav Marcinčin, SKDP

Trvanie: 1,5h

 

Prestávka na kávu: 20 min.

 

5.         Ďalšie pripravované zmeny

 • Hybridné nesúlady.

 • Oslobodenie príjmov z predaja akcií a obchodných podielov od dane. Stane sa zo Slovenska holdingová jurisdikcia po vzore napríklad Holandska? (podľa zverejneného textu návrhu novely)

 • Patent box, ktorý má priniesť výhodnejší daňový režim pre nehmotný majetok (podľa zverejneného textu návrhu novely).

 • Obmedzenie uznateľnosti úrokov (podľa zverejneného textu návrhu novely).

 • Ďalšie témy podľa novely zákona o dani z príjmov, ktorá by v čase konania seminára už mala byť schválená (jej prerokovanie v NR SR je naplánované na október).

 • Praktická aplikácia na modelových prípadoch.

Lektor: Mária Janušková, SKDP

Trvanie: 45 min.

 

6.         Dopad opatrení BEPSu na rozhodovanie slovenských firiem

 • Praktický dopad opatrení BEPS na rozhodnutia manažérov slovenských spoločností a možnosti robiť daňovú optimalizáciu.

Lektor: Doc. Ing. Jana Kubicová, PhD., MBA, Ekonomická univerzita Bratislava

Trvanie: 30 min

Glosátori: Karel Šimka, NSS ČR, Ivan Rumana NS SR a Miroslav Gavalec NS SR

V cene konferencie sú zahrnuté materiály, občerstvenie, obed.

Pre mimobratislavských účastníkov odporúčame ubytovanie v hoteli Sorea Regia, kde sa bude konferencia aj konať.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Pozvánka na konferenciu

Miesto konania

Hotel **** SOREA REGIA
Kráľovské údolie 6
81102 Bratislava
0905 858 476
Prihlasovanie je uzavreté