Konferencia: Podvodné konania pri DPH 2

138,00 € | webinar 114,00 €
114,00 € | price for member of SKDP
Registration has been closed

Uzávierka registrácie: osobná účasť 12.4.2023 / online účasť 16.4.2023

Prinášame Vám už druhú diskusiu venovanú podvodným konaniam v súvislosti s DPH, ktorej sa zúčastnia daňoví poradcovia, zástupcovia MF SR, FR SR, NSS SR a NSS ČR, a ktorá nadväzuje na konferenciu „Podvodné konania pri DPH“ zo dňa 12.9.2022.


Lektori: Ing. Milan Vargan, Ing. Alica Orda Oravcová, Ing. Ján Skorka

UPOZORNENIE:  V prípade, že máte záujem zúčastniť sa online formou, prosím označte túto možnosť v objednávke. 
Z konferencie bude zhotovený záznam, ktorý bude účastníkom k dispozícii od 18.-24.4.2023.
Ak sa konferencie nemôžete zúčastniť, zaregistrujte sa do 16.4. na online a záznam bude do 24.4.2023 prístupný aj pre Vás.

Event date

17. April 2023 - 09:00 - 15:30

Deadline

Sunday 16. April 2023

Program:

Vzhľadom k tomu, že na predchádzajúcej konferencii bol venovaný pomerne veľký priestor rozsudku Súdneho dvora EÚ vo veci C-154/20 Kemwater ProChemie, niektorým aspektom rozsudku Súdneho dvora EÚ vo veci C-440/04 AXEL KITTEL nebol venovaný taký priestor, aký si s ohľadom na ich dôležitosť počas daňových kontrol zaslúžia.

Nosnou témou pripravovanej konferencie bude:

- vedomostný test v zmysle rozsudku  C-440/04 AXEL KITTEL (vedel alebo vedieť mal a mohol) v súvislosti s podvodným konaním a rozsahom dôkazného bremena správcu dane a následné právo daňového subjektu vyvinenia sa, t. j. ako preukázať, že daňový subjekt konal v dobrej viere,

- test rozumnosti prijatých opatrení, t.j. preukázanie daňového subjektu, že ním prijaté opatrenia boli v „rozumnom rozsahu“.

Ambíciou konferencie je zodpovedať nasledovné otázky:

  • Na základe akých priamych a nepriamych dôkazov správca dane preukazuje skutočnosť, že daňový subjekt vedel o svojej účasti na podvodnom konaní?
  • Na základe akých priamych a nepriamych dôkazov správca dane preukazuje právnu fikciu, že daňový subjekt mohol/mal vedieť o svojej účasti na podvodnom konaní?
  • Môže správca dane naraz tvrdiť, že daňový subjekt vedel alebo mohol/mal vedieť o svojej účasti na podvodnom konaní? Ak nie, aké sú dôsledky takéhoto tvrdenia správcu dane z pohľadu zákonnosti?
  • V ktorom kroku daňový subjekt preukazuje konanie v dobrej viere a prijatie rozumných opatrení? Musí najprv správca dane uniesť svoje dôkazné bremeno v rozsahu celého Axel Kittel testu (vrátane preukázania vedomosti daňového subjektu) a až následne daňový subjekt preukazuje dobrú vieru a prijatie opatrení v rozumnom rozsahu alebo ak správca dane tvrdí, že daňový subjekt neprijal opatrenia v rozumnom rozsahu a konal nedbanlivo, správca dane už nemusí preukazovať vedomosť daňového subjektu? Aký je vzťah medzi dôkazným bremenom správcu dane preukázať vedomosť daňového subjektu a rozsahom opatrení prijatých daňovým subjektom? Je správca dane povinný označiť konkrétne dôkazy a indície o vedomosti daňového subjektu alebo stačí správcovi dane tvrdiť, že na základe všetkých svojich zistení preukázal vedomosť daňového subjektu? Je správca dane povinný preukázať príčinnú súvislosť medzi konkrétnym podvodom na DPH a vedomosťou daňového subjektu (vedomosť daňového subjektu o konkrétnom daňovom podvode najmä verzus podvody na bočných líniách – cross-invoicing – fiktívne vstupy)?
  • Je možné vo všeobecnosti ustáliť rozsah opatrení, kedy daňový subjekt koná v dobrej viere?
  • Je povinný správca dane vyjadriť sa ku konkrétnym opatreniam daňového subjektu, keď tvrdí, že prijaté opatrenia neboli prijaté v dostatočnom rozsahu?
  • Je správca dane povinný potvrdiť unesenie dôkazného bremena daňovým subjektom a jeho prenesenie na správcu dane v zmysle AXEL KITTEL testu?
  • Problematika zmiešavania línií pri daňových kontrolách - ak v rámci daňovej kontroly správca dane vykonal dokazovanie v určitom rozsahu so zameraním na preukázanie splnenia hmotno-právnych podmienok daňovým subjektom, akým spôsobom môže „sanovať“ účel daňovej kontroly vo vyrubovacom konaní a prejsť z línie splnenia hmotno-právnych podmienok daňovým subjektom (dôkazné bremeno daňového subjektu) na líniu preukázania vedomosti daňového subjektu o podvode (dôkazné bremeno správcu dane)?

... ak máte k témam konferencie k dispozícií relevantné rozsudky, protokoly, rozhodnutia z daňových kontrol, pošlite nám ich anonymizované, zvýšime tým váhu argumentácií


Hostia:


NSS SR:

JUDr. Pavol NAĎ, predseda NSS SR

JUDr. Juraj VALIŠ, sudca NSS SR

JUDr. Petra PRÍBELSKÁ, sudkyňa NSS SR

JUDr. Michal DZURDZÍK, 
sudca NSS SR

NSS ČR:

JUDr. PhDr. Karel ŠIMKA, predseda NSS ČR

 

KDP ČR:

JUDr. Jana FUKSOVÁ, KDP ČR


MF SR:

JUDr. Toško BERAN, riaditeľ sekcie legislatívy MF SR

Ing. Eva IVANIČOVÁ, odbor legislatívy finančnej správy a správy daní MF SR

Ing. Martina BÍLIKOVÁ, riaditeľka odboru nepriamych daní MF SR

Mgr. et Mgr. Mojmír BEŇO, odbor nepriamych daní MF SR

Mgr. Filip RICHTER, odbor nepriamych daní MF SR


FR SR:

Ing. Jiří ŽEŽULKA, prezident FR SR

Ing. Rastislav GÁBIK, GR sekcie boja proti podvodom a analýzy rizík FR SR

Ing. Veronika BODNÁRIKOVÁ, odbor daňovej metodiky FR SR

Ing. Anna KOVÁČIKOVÁ, odbor daňovej metodiky FR SR

Ing. Miroslava BARLOVÁ, odbor kontroly FR SR

Ing. Ľubica MURÍNOVÁ, odd. riadenia kontroly FR SRPrednáška bude prebiehať formou diskusie, lektori nemajú povinnosť pripravovať materiály.
Z konferencie bude zhotovený záznam, ktorý bude účastníkom k dispozícii od 18.-24.4.2023.

Where

HOTEL COLOR
Pri Starom mýte 1
Bratislava
Slovenská republika
+421 (0) 2 4910 1255
Registration has been closed