Konferencia: Podvodné konania pri DPH 2

138,00 € | webinar 114,00 €
114,00 € | price for member of SKDP
Add to cart

Prinášame Vám už druhú diskusiu venovanú podvodným konaniam v súvislosti s DPH, ktorej sa zúčastnia daňoví poradcovia, zástupcovia MF SR, FR SR, NSS SR a NSS ČR, a ktorá nadväzuje na konferenciu „Podvodné konania pri DPH“ zo dňa 12.9.2022.


Lektori: Ing. Milan Vargan, Ing. Alica Orda Oravcová, Ing. Ján Skorka

UPOZORNENIE:  V prípade, že máte záujem zúčastniť sa online formou, prosím označte túto možnosť v objednávke. 

Event date

17. April 2023 - 09:00 - 15:30

Deadline

Monday 3. April 2023

Program:

Vzhľadom k tomu, že na predchádzajúcej konferencii bol venovaný pomerne veľký priestor rozsudku Súdneho dvora EÚ vo veci C-154/20 Kemwater ProChemie, niektorým aspektom rozsudku Súdneho dvora EÚ vo veci C-440/04 AXEL KITTEL nebol venovaný taký priestor, aký si s ohľadom na ich dôležitosť počas daňových kontrol zaslúžia.

Nosnou témou pripravovanej konferencie bude:

- vedomostný test v zmysle rozsudku  C-440/04 AXEL KITTEL (vedel alebo vedieť mal a mohol) v súvislosti s podvodným konaním a rozsahom dôkazného bremena správcu dane a následné právo daňového subjektu vyvinenia sa, t. j. ako preukázať, že daňový subjekt konal v dobrej viere,

- test rozumnosti prijatých opatrení, t.j. preukázanie daňového subjektu, že ním prijaté opatrenia boli v „rozumnom rozsahu“.

 

Ambíciou konferencie je zodpovedať nasledovné otázky:

  • Na základe akých priamych a nepriamych dôkazov správca dane preukazuje skutočnosť, že daňový subjekt vedel o svojej účasti na podvodnom konaní?
  • Na základe akých priamych a nepriamych dôkazov správca dane preukazuje právnu fikciu, že daňový subjekt mohol/mal vedieť o svojej účasti na podvodnom konaní?
  • Môže správca dane naraz tvrdiť, že daňový subjekt vedel alebo mohol/mal vedieť o svojej účasti na podvodnom konaní? Ak nie, aké sú dôsledky takéhoto tvrdenia správcu dane z pohľadu zákonnosti?
  • V ktorom kroku daňový subjekt preukazuje konanie v dobrej viere a prijatie rozumných opatrení? Musí najprv správca dane uniesť svoje dôkazné bremeno v rozsahu celého Axel Kittel testu (vrátane preukázania vedomosti daňového subjektu) a až následne daňový subjekt preukazuje dobrú vieru a prijatie opatrení v rozumnom rozsahu alebo ak správca dane tvrdí, že daňový subjekt neprijal opatrenia v rozumnom rozsahu a konal nedbanlivo, správca dane už nemusí preukazovať vedomosť daňového subjektu? Aký je vzťah medzi dôkazným bremenom správcu dane preukázať vedomosť daňového subjektu a rozsahom opatrení prijatých daňovým subjektom? Je správca dane povinný označiť konkrétne dôkazy a indície o vedomosti daňového subjektu alebo stačí správcovi dane tvrdiť, že na základe všetkých svojich zistení preukázal vedomosť daňového subjektu? Je správca dane povinný preukázať príčinnú súvislosť medzi konkrétnym podvodom na DPH a vedomosťou daňového subjektu (vedomosť daňového subjektu o konkrétnom daňovom podvode najmä verzus podvody na bočných líniách – cross-invoicing – fiktívne vstupy)?
  • Je možné vo všeobecnosti ustáliť rozsah opatrení, kedy daňový subjekt koná v dobrej viere?
  • Je povinný správca dane vyjadriť sa ku konkrétnym opatreniam daňového subjektu, keď tvrdí, že prijaté opatrenia neboli prijaté v dostatočnom rozsahu?
  • Je správca dane povinný potvrdiť unesenie dôkazného bremena daňovým subjektom a jeho prenesenie na správcu dane v zmysle AXEL KITTEL testu?
  • Problematika zmiešavania línií pri daňových kontrolách - ak v rámci daňovej kontroly správca dane vykonal dokazovanie v určitom rozsahu so zameraním na preukázanie splnenia hmotno-právnych podmienok daňovým subjektom, akým spôsobom môže „sanovať“ účel daňovej kontroly vo vyrubovacom konaní a prejsť z línie splnenia hmotno-právnych podmienok daňovým subjektom (dôkazné bremeno daňového subjektu) na líniu preukázania vedomosti daňového subjektu o podvode (dôkazné bremeno správcu dane)?

... ak máte k témam konferencie k dispozícií relevantné rozsudky, protokoly, rozhodnutia z daňových kontrol, pošlite nám ich anonymizované, zvýšime tým váhu argumentácií


Where

HOTEL COLOR
Pri Starom mýte 1
Bratislava
Slovenská republika
+421 (0) 2 4910 1255
Add to cart