Nahrávka: Predaj tovaru na diaľku od 1.7.2021 v praxi-ONE STOP SHOP a 1x daňové priznanie

96,00 €
72,00 € | cena pre člena SKDP
Pridaj do košíka
Na základe objednávky Vám budú zaslané materiály a link na prehratie záznamu konferencie. Link bude aktívny do 31.10.2021.
Cieľom konferencie je v spolupráci so zástupcami Ministerstva Financií SR a Finančného riaditeľstva SR objasniť daňovým subjektom mnohé aplikačné otázky  z praxe spojené so vstupom do osobitnej schémy ONE STOP SHOP pre Úniu (OSS), ako aj poskytnúť dôležité informácie v súvislosti s prvým podávaním daňového priznania v OSS na praktických príkladoch. Od 1. júla 2021 sú platné nové pravidlá na predaj tovaru na diaľku zákazníkom neidentifikovaným pre DPH do iných členských štátov  (najmä prevádzkovatelia e-shopov) ako aj  pre poskytovateľov vybraných služieb nezdaniteľným osobám do iných členských štátov. Výrazné zníženie prahovej hodnoty celkových dodaní tovarov a služieb do členského štátu spotreby  (len 10.000 eur spolu do všetkých štátov EU za kalendárny rok) znamená povinnosť registrácie v mnohých štátoch alebo novú možnosť využitia osobitného režimu jednotného kontaktného miesta ONE STOP SHOP
Lektor: Ing. Soňa Ugróczy (daňová poradkyňa)
Hostia: Ing. Eva Mihálová (MF SR) a Ing. Anna Kováčiková (FR SR)

Dátum konania

7. októbra 2021
31. októbra 2021

Na základe objednávky Vám budú zaslané materiály a link na prehratie záznamu konferencie. Link bude aktívny do 31.10.2021.

Rámcový program:

1)    Podmienky pre vstupe do osobitnej schémy OSS pre slovenské spoločnosti - registrovať sa do OSS alebo nie?, praktické rady pre registráciu – registrácia aj počas obdobia?, povinnosť zrušenia registrácie DPH v iných štátoch po vstupe do OSS?, sklad na území iného štátu, resp. výdajné miesto pre účely dodania tovaru zákazníkom – otázka prevádzkarne DPH

2)    Aké dopady má prekročenie prahovej hodnoty 10.000 eur v kalendárnom roku pri predaji tovaru na diaľku resp. pri dodaní digitálnych služieb?

3)    Miesto dodania a osobitné miesto dodania – pri predaji tovaru na diaľku na území EU a predaji vybraných služieb na území EU

4)    Otázka identifikácie dodávok patriacich pod osobitnú schému OSS  - ak preprava tovaru zákazníkovi začína v inom členskom štáte EU

5)    Vykazovanie konkrétnych typov dokladov v daňovom priznaní - určenie dátumu vykazovania dodávok v daňovom priznaní OSS, prijaté preddavky na dodanie tovaru v OSS, opravné faktúry, vyúčtovacie faktúry a iné

6)    Ako správne vykazovať opravné doklady (dobropisy/ťachopisy) po vstupe do OSS:

Ø  uvádzanie opravných dokladov v ktorej časti daňovom priznaní OSS

Ø  daňový režim pri tovare dodanom do 30.6.2021 (pred vstupom do OSS) a reklamovanom po 1.7.2021 – kde a ako vykazovať takéto dobropisy?

Ø  daňový režim pri tovare dodanom po 1.7.2021 (po vstupe do OSS) a reklamovanom v prvom zdaňovacom období (t.j. dobropis vystavený od 1.7. – 30.9.2021), resp. v nasledujúcom zdaňovacom období  – kde a ako vykazovať opravné faktúry po vstupe do OSS?

Ø  storno doklady a ich uvádzanie v OSS?

7)    Problematika vzniku daňovej povinnosti, určenia základu dane (preprava, balné, poistné a iné) – dodanie tovarov a služieb na prelome mesiacov

8)    Otázka prepočtu kurzu pre účely vyčíslenia vzniku daňovej povinnosti pri faktúrach v cudzej mene, prepočet kurzu pri opravných dokladoch, prepočet pre účely splatnosti daneotázka zahrnutie kurzových rozdielov do daňových výdavkov (napr. deň vzniku daňovej povinnosti 1.7.2021, prepočet kurzu na úhradu dane 30.9.2021), spôsob prepočtu – každú faktúru alebo súčet za zdaňovacie obdobie?

9)    Praktické informácie k prvému podaniu „formulára daňového priznania OSS“ – upozornenie na chyby pri jeho vyplnení, termíny na podanie daňového priznania, prepočet kurzu pre účely úhrady dane v OSS a iné

10) Povinnosť vystavovania faktúr pre zákazníkov pri dodávkach patriacich pod OSS – pravidlá fakturácie, odkaz na faktúre

11) Platenie dane v OSS – splatnosť dane, variabilný symbol, možnosť platenia dane v splátkach?

12) Záznamová povinnosť pre OSS – špecifiká pre osobitnú schému, formát len štruktúra xml?

13) Sankcie a riziko vylúčenia z osobitnej schémy OSS – upozornenia pre daňové subjekty

Pridaj do košíka