Novinky k zákonu o dani z motorových vozidiel

46,20 € | webinár 46,20 €
Pridaj do košíka
Cieľom seminára je rekapitulácia dane z motorových vozidiel za rok 2019 a informácia o novele zákona platnej od 1. 1. 2020.

Dátum konania

16. decembra 2019 - 09:00 - 12:00

Posledný deň na prihlásenie

štvrtok 12. decembra 2019

Lektorské zabezpečenie:

Ing. Jana Fülöpová - MF SR

Hlavné body programu budú zamerané na:

1.  Priblíženie základných pojmov zákona, ich zadefinovanie a vzájomnú previazanosť (predmet dane - vozidlo osobné, úžitkové, autobus, základ dane, oslobodenie od dane, vzťah daňovník (držiteľ, zamestnávateľ, užívateľ a vozidlo).

2.  Určenie vzniku a zániku daňovej povinnosti, oznamovacie povinnosti vo väzbe na zdaňovacie obdobie (povinnosť platenia preddavkov na daň, zánik platenia preddavkov na daň,  zápis v daňovom priznaní).

3.  Ročná sadzba dane – určenie, úprava v závislosti od veku vozidla, druhu použitého alternatívneho paliva alebo druhu pohonu,  použitia vozidiel v návesových jazdných súpravách, výpočet predpokladanej dane na zdaňovacie obdobie 2020.

4. Novela zákona o dani z motorových vozidiel platná od 1.1.2020 – zmeny jednotlivých ustanovení zákona, vzájomná previazanosť.

V cene seminára sú zahrnuté materiály a občerstvenie.


Pre mimobratislavských účastníkov odporúčame ubytovanie v hoteli Bratislava. Pri rezervácií pre uplatnenie zľavy prosíme uviesť, že sa zúčastníte vzdelávacieho podujatia v rámci SKDP.


Tešíme sa na Vašu účasť.


Miesto konania

Akadémia daňových poradcov
Trnavská cesta 74/A
Bratislava
0905 858 476
Pridaj do košíka