Novely daňových zákonov

72,00 € | webinár 54,00 €
54,00 € | cena pre člena SKDP
Prihlasovanie je uzavreté

Nepremeškajte príležitosť zareagovať včas na rozsiahle zmeny v daňových pravidlách, a získajte komplexný prehľad zmien v daňových zákonoch.

Národná rada schválila viaceré významné zmeny v oblasti zákona o dani z príjmov, ktoré nadobúdajú účinnosť už 1. decembra 2019, a časť zmien platí od roku 2020 – 2021 – 2022. Schválené boli aj viaceré novely zákona o DPH platné od 1.1.2020.

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na výklad schválených zmien v oblasti dani z príjmov pre fyzické ako aj právnické osoby a zároveň aj vysvetlenie avizovanych zmien v zákone o DPH.

Získajte včas spoľahlivý prehľad o dôležitých zmenách v daňových zákonov, ktorý Vám uľahčí pripraviť sa na nové pravidlá v praxi.

Seminárom vás prevedie odborníčka na daňovú problematiku Ing. Soňa Ugróczy.

Lektor : Ing. Soňa Ugróczy, daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov,, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.

Dátum konania

22. januára 2020

Posledný deň na prihlásenie

pondelok 20. januára 2020

Školenie prebieha v čase od 9:00 hod. do 15:30.

Rámcový obsah školenia predstavuje rešerš pripravovaných zmien daňových zákonov:

1) Novela zákona o dani z príjmov

Schválené zmeny týkajúce sa fyzických osôb (FO) ako aj právnických osôb (PO)

 • ruší sa opakované predkladanie dokladov na priznanie daňového bonusu ak sú splnené podmienky od 1.12.2019

 • zavedenie nového pojmu „daňovník nespolupracujúceho štátu“

 • rozšírenie pojmu vklad aj na príplatok do rezervného fondu, nedeliteľného fondu družstva a emisného ážia, úpravy v zdanení pri znížení ZI a výplate podielu na zisku

 • doplnenie príjmov plynúcich zo zdrojov na území SR (§ 16) o príjem z prerozdelenia 413 – uplatní sa zrážková daň, a príjem sa zníži o hodnotu splateného príspevku na 413

 • doplnenie príjmov do zdrojov  z územia SR aj príjem z vyplatenia oceňovacích rozdielov z precenenia pri zlúčení (416)

 • zmeny pre uplatnenie zmarenej investície pri dlhodobom finančnom majetku § 17 ods. 3 písm. g) ZDP

 • zavedenie obsahovej náplne oznámenia pri korešpondujúcej úprave základu dane § 17 ods. 6

 • veľká zmena pravidiel na položky podmienené zaplatením § 17 ods. 19 (vypustenie podmienky ak vstupujú takéto položky do obstarávacej ceny; vypúšťa sa podmienka zaplatenia na strane výnosov napr. marketingové štúdie, prieskum trhu; náklady na sprostredkovanie bez limitácie 20 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu; doplnenie ďalších služieb a to vedenie firiem, poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia; zmena pravidiel na normy a certifikáty, zmluvné pokuty, úroky z omeškania, paušálne náhrady, odstupné s podmienkou zaplatenia)

 • zmluvné pokuty, úroky z omeškania, paušálne náhrady, poplatky z omeškania a iné opäť ako daňový výdavok u dlžníka

 • zmeny v majetku na základe zmluvy o výpožičke – režim ako prenajatý majetok s podmienkou prerušenia odpisov u vlastníka

 • spresnenie pravidiel oddanenia trojročných záväzkov (úhrada zmenkou, nahradenie novým záväzkom § 17 ods. 32)

 • implementácia smernice o hybridných nesúladoch - § 17i

 • zmena pravidiel na tvorbu opravných položiek k pohľadávkam voči dlžníkovi v konkurze alebo reštrukturalizácií § 20 ods. 10

 • čiastočné uvoľnenie podmienky premlčania pri pohľadávkach – stačí 1 deň nepremlčania § 20 ods. 3

 • úprava zahrňovania pohľadávok do daňových výdavkov pri ich postúpení alebo odpísaní  (§ 17 ods. 28, § 17a ods. 7, § 17b ods. 6 a § 17e ods. 14 ZDP)

 • rozšírenie okruhu subjektov, ktorým je možné bezodplatne darovať potraviny z dôvodu uplynutia doby trvanlivosti – daňová likvidácia § 21 ods. 2 písm. m) 

 • zavedenie novej odpisovej skupiny 0 – 2 roky odpisovania pre elektromobily

 • POZOR pravidlá na odpočet daňovej straty počas najviac 5 bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období (aj nerovnomerne) s limitom 50 % na základ dane § 30 ods. 1

 • odpočet daňovej straty aj pri zmene právnej formy

 • zmena limitov na superodpočet nákladov na výskum a vývoj – dvojnásobok § 30c

 • zvýšenie hranice pre povinnosť platenia preddavkov pre fyzické aj právnické osoby § 34

 • zmeny týkajúce sa peňažných a nepeňažných plnení medzi držiteľom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti § 43

 • zmeny v zaokruhľovaní pre všetky prepočty v zákone o dani z príjmov § 47

 • oslobodenie licenčných poplatkov a úrokov s podmienkou 24 mesiacov podielu na ZI bude možné uplatniť dodatočne

 • oslobodenie príjmu z predaja akcií v jednoduchej spoločnosti na akcie § 13c

 • rozšírenie prijímateľov podielu zaplatenej dane o o register mimovládnych neziskových organizácií § 50

 • 2021:nová kategória mikrodaňovníka (pre fyzické aj právnické osoby) – zvýhodnené odpisovanie majetku, výhodnejšie pravidlo pre tvorbu opravných položiek k nepremlčaným pohľadávkam, výhodnejšie pravidlo na odpočet daňovej straty a iné výhody

 • a iné zmeny vrátane prechodných ustanovení zákona o dani z príjmov

Schválené zmeny pre  fyzických osôb (FO):.

 • brutácia nepeňažného príjmu sa presúva z prílohy č.6 priamo do zákona

 • nové typy oslobodenia od dane z príjmu zo závislej činnosti tzv.nepeňažné benefityod roku 2020 : vzdelávanie zamestnanca; lekárska preventívna prehliadka (povinná aj nepovinná platená zo SF); zvýšenie príspevku na ubytovanie, od roku 2021 : doprava do zamestnania do 60 eur mesačne; od roku 2022 : príspevok napr. na firemné večierky, teambuilding a iné benefity najviac do výšky 500 eur

 • úprava oslobodenia príjmov z predaja cenných papierov prijatých na regulovaný trh (obdobný regulovaný trh) § 9 ods. 1 písm. k)

 • zmena v oslobodení od dane pri príjmoch prijatých ako náhrady škôd, náhrady nemajetkovej ujmy, plnení poskytovaných na odstránenie alebo zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti alebo plnenia z poistenia majetku a plnenia z poistenia zodpovednosti za škodu § 9 ods. 2 písm. i)

 • zrušenie nezdaniteľnej časti týkajúcej sa dobrovoľných príspevkov do II. piliera dôchodkového sporenia  § 11 ods. 8 a 9

 • úprava základu daňovníka s príjmami podľa § 6 ZDP pri vklade pohľadávky do obchodnej spoločnosti alebo družstva

 • zmena okruhu príjmov z ktorých sa platia preddavky na daň z príjmov fyzických osôb, zmena výšky hranice pre povinnosť platenia preddavkov na daň § 35

 • a  iné

2) ďalšie samostatné Novely zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2020

 • zníženie sadzby dane z príjmov na 15 % pre vybraných daňovníkov fyzických aj právnických osôb

 • úprava súm nezdaniteľných časti základu dane z príjmov fyzických osôb

 • zavedenie nového príspevku na športovú činnosť dieťaťa (najviac 275 eur)

3 )informácia k novele zákona o DPH od 1. 1. 2020

 • zavedenie zníženej sadzby DPH 10 % na noviny, časopisy, periodiká

 • zavedenie zníženej sadzby DPH 10 % na základné potraviny (napr. jogurt, kyslé mlieko, syr a tvaroh, med, vybrané druhy zeleniny a ovocia, chlieb a rôzne pekárenské výrobky, ovocné šťavy a iné)

 • zavedenie zmeny v definícii zákonnej registrácie pre účely § 4 ods. 4 – oslobodený predaj bytu, apartmánu alebo nebytového priestoru nebude zakladať registráciu

 • nové pravidlá pre režim konsignačných skladov tzv. call of stock (splnenie nových podmienok, zmeny vo vykazovaní v daňovom priznaní a v súhrnnom výkaze, úprava pravidiel na deň vzniku daňovej povinnosti pri výbere tovaru zo skladu, nové pravidlá na vedenie záznamov a iné zmeny) –  nový § 8a a § 11a

 • zavádza sa fikcia dodania tovaru pri premiestnení tovaru do skladu v inom členskom štáte, ak nebol dodaný do 12. mesiacov po jeho naskladnení! – riziká registrácie v štátoch EU

 • zavádza sa fikcia dodania tovaru pri strate tovaru, jeho zničení alebo krádeži tovaru v konsignačnom sklade

 • zavádza sa zmena pravidiel na priradenie prepravy pri reťazovom obchode v rámci EU (tzv. dve dodania tovaru a jedna preprava) – nový § 13a

 • pri bezodplatnom dodaní tovaru do 1700 eur (drobný hmotný dolimitný majetok) sa zavádza fikcia 4-ročného rovnomerného odpisovania pre účely určenia základu dane

 • spresnenie definície ubytovacích služieb - § 38 ods. 4, zavedenie časového obdobia ubytovacích služieb

 • sprísnenie podmienok a ich preukazovania pre uplatnenia oslobodenia od dane pri intrakomunitárnom dodaní tovaru do EU podľa § 43

 • nepodanie súhrnného výkazu, alebo jeho nesprávne podanie bude mať za následok neuznanie oslobodenia od dane podľa § 43

 • zavedenie oslobodenia od dane v colnom sklade, v osobitnom sklade a daňovom sklade § 48c, § 48ca, § 48d, § 48e

 • zavádza sa povinnosť opravy odpočítanej dane aj zo služieb, ktoré viedli k trvalému zvýšeniu hodnoty investičného majetku § 53a

 • nové pravidlá opravy základu dane a výšky dane pri službách cestovného ruchu podľa § 65

 • ostatné drobné zmeny v zákone o DPH

Miesto konania

Akadémia daňových poradcov
Trnavská cesta 74/A
Bratislava
0905 858 476
Prihlasovanie je uzavreté