Seminár: Nový zákon o finančnej správe z pohľadu daňového poradcu

93,00 € | webinár 84,00 €
84,00 € | cena pre člena SKDP
Prihlasovanie je uzavreté
Zákon o finančnej správe predstavuje zavŕšenie procesu zlúčenia daňovej a colnej správy a vytvorenia navonok ako aj dovnútra jednotného a kompaktného celku – finančnej správy. Na seminári sa zameriame predovšetkým na tzv. kompetenčnú časť zákona, t. j. na ustanovenia upravujúce postavenie, organizáciu, právomoc a pôsobnosť orgánov finančnej správy a v dotknutom rozsahu aj Ministerstva financií SR a na postavenie, povinnosti a oprávnenia príslušníka finančnej správy pri plnení úloh finančnej správy.
UPOZORNENIE: Z organizačných dôvodov je možná účasť len pre prihlásených.

Dátum konania

26. júna 2019 - 09:00 - 15:00

Posledný deň na prihlásenie

pondelok 24. júna 2019

Lektorské zabezpečenie:

JUDr. Peter Roháček - MF SR

Program:

Zákon o finančnej správe predstavuje zavŕšenie procesu zlúčenia daňovej a colnej správy a vytvorenia navonok ako aj dovnútra jednotného a kompaktného celku – finančnej správy. Nový zákon nahrádza doterajšiu právnu úpravu kompetencií orgánov finančnej správ zakotvenú v zákone č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva, v zákone č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zákone č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň sa vytvára nová kategória služobného pomeru príslušníkov finančnej správy, do ktorej budú zahrnutí súčasní colníci ako všetci štátni zamestnanci, ktorých služobným úradom je Finančné riaditeľstvo SR. Berúc do úvahy ťažiskový predmet záujmu potenciálnych účastníkov seminára sa výklad k predmetnému zákonu sústredí predovšetkým na tzv. kompetenčnú časť zákona, t. j. na ustanovenia upravujúce postavenie, organizáciu, právomoc a pôsobnosť orgánov finančnej správy a v dotknutom rozsahu aj Ministerstva financií SR a na postavenie, povinnosti a oprávnenia príslušníka finančnej správy pri plnení úloh finančnej správy.

Čo nás teda čaká?

  1. právomoc a pôsobnosť Ministerstva financií Slovenskej republiky v oblasti daní, poplatkov a colníctva,

  2. postavenie, organizáciu, právomoc a pôsobnosť Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky (ďalej len "finančné riaditeľstvo"), daňových úradov, colných úradov a Kriminálneho úradu finančnej správy,

  3. postavenie, povinnosti a oprávnenia príslušníka finančnej správy pri plnení úloh finančnej správy.


V cene seminára sú zahrnuté materiály a občerstvenie a obed.

Pre mimobratislavských účastníkov odporúčame ubytovanie v hoteli Bratislava . Pri rezervácií pre uplatnenie zľavy prosíme uviesť, že sa zúčastníte vzdelávacieho podujatia v rámci SKDP.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Miesto konania

Akadémia daňových poradcov
Trnavská cesta 74/A
Bratislava
Slovenská republika
0905 858 476
Prihlasovanie je uzavreté