Seminár: Pracovný čas komplexne

89,00 € | webinár 81,00 €
81,00 € | cena pre člena SKDP
Prihlasovanie je uzavreté
Trápia Vás otázky z oblasti pracovného práva? Medzi inými aj v oblasti pracovného času sa vynára množstvo otázok. Netrápte sa s hľadaním odpovedí a nájdite ich rýchlo a jednoducho u nás.
UPOZORNENIE: Z organizačných dôvodov je možná účasť len pre prihlásených.

Dátum konania

17. júna 2019 - 09:00 - 15:30

Posledný deň na prihlásenie

štvrtok 13. júna 2019

Lektorské zabezpečenie:

JUDr. Simona Schuszteková, PhD., LL.M.

Seminár poskytne účastníkom možnosť osvojenia si základných teoretických, ale najmä praktických vedomostí z problematiky pracovného času, predovšetkým jeho vymedzenia a zákonom prípustného rozsahu, rozvrhovania pracovného času rovnomerným a nerovnomerným spôsobom s odkazom na dodržanie minimálneho nepretržitého odpočinku v rámci príslušného kalendárneho dňa, resp. v tyždni, identifikácie práce nadčas, pracovnej pohotovosti a prestávok v práci. Vzdelávanie sa rovnako zameria na objasnenie rôznych modelov výstavby nepretržitého odpočinku s dôrazom na potreby zamestnávateľa, zavedenie pružného

pracovného času ako aj vhodnú úpravu pracovného času na základe požadavky zamestnanca. Osobitne zdôraznená bude problematika určovania pracovného času počas realizácie pracovnej cesty a participácia zástupcov zamestnancov v oblasti pracovného času (schvaľovanie zmenových kalendárov a ich zmena).

Ostatná časť seminára bude venovaná problematike nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času s primárnym zameraním na zavedenie, praktické používanie inštitútu konta pracovného času s jeho vzájomným prepojením na identifikáciu práce nadčas, zmenovými kalendármi, čerpanie dovolenky, stanovením vyrovnávacieho obdobia a jeho diferenciáciou od doby trvania dohody o konte pracovného času, vymedzením vážnych prevádzkových dôvodov, ale aj výpočtu dovolenky v režime nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času.

Počas celého vzdelávania majú účastníci možnosť diskusie a individuálneho riešenia ich konkrétnych problémov s lektorom.


Program:

• osvojenie si základných teoretických i praktických poznatkov z oblasti právnej úpravy pracovného času a doby odpočinku medzi dvoma zmenami

• základná orientácia na najčastejšie chyby v praxi zo strany zamestnávateľov

• rovnomerné rozvrhovanie pracovného času

• nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času podľa §87 Zákonníka práce vrátane potreby participácie zástupcov zamestnancov (§ 12 Zákonníka práce)

• pružný pracovný čas (jeho zavedenie, prevádzkový a voliteľný pracovný čas),

• prestávky v práci (prestávka na odpočinok a jedenie, bezpečnostné prestávky, prestávky v zmysle §90 ods. 10 Zákonníka práce)

• nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni (4 modely)

• pracovná pohotovosť, práca nadčas, nočná práca, náhrada za stratu času

• legislatívna úprava konta pracovného času - § 87a Zákonníka práce

• dohoda o konte pracovného času a jej podstatné náležitosti (

• doba trvania dohody o konte pracovného času a stanovenie vyrovnávacieho obdobia pre kumuláciu hodín do konta pracovného času

• rozvrhovanie pracovného času v konte pracovného času, zmenové kalendáre a §90 ods. 9 Zákonníka práce

• práca nadčas v konte pracovného času, prekážky v práci v konte pracovného času

• vysporiadanie kladného a záporného účtu v konte pracovného času, reťazenie kônt pracovného času a možnosť ich začatia s negatívnym saldom

• možné aplikačné problémy konta pracovného času (osobitné kategórie zamestnancov - tehotné ženy, osamelých zamestnancov)

• vážne prevádzkové dôvody v kontexte § 142 ods. 3 Zákonníka práce a možnosť neuplatnenia § 90 ods. 9 Zákonníka práce


V cene seminára sú zahrnuté materiály a občerstvenie a obed.

Pre mimobratislavských účastníkov odporúčame ubytovanie v hoteli Bratislava . Pri rezervácií pre uplatnenie zľavy prosíme uviesť, že sa zúčastníte vzdelávacieho podujatia v rámci SKDP.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Miesto konania

Akadémia daňových poradcov
Trnavská cesta 74/A
Bratislava
Slovenská republika
0905 858 476
Prihlasovanie je uzavreté