Právo a legislatíva v daňovej oblasti

640,00 € | webinár 640,00 €
Prihlasovanie je uzavreté

Uzávierka registrácie: osobná účasť 25.5.2023 / online účasť 29.5.2023

... a znovu máme pre Vás novinku:

Daňový poradca, účtovník, ekonóm, finančný manažér - všetkých Vás pravidelne školíme v otázkach daní a účtovníctva. Pre to, aby ste mohli správne vykonávať svoju prácu však nevyhnutne potrebujete ovládať aj právo týkajúce sa uplatnenia daňových predpisov tak, aby Vami pripravené podklady nemali žiadne chyby, ktoré by daňové kontroly mohli vytknúť. 

... a znovu tradične: 
Našli sme pre Vás tých najlepších lektorov: 
JUDr. Juraj Vališ, LL.M. (sudca NSS SR)
JUDr. Marta Vališová (advokátka)
JUDr. Jozef Vasilík (daňový poradca, advokát)
Mgr. Zuzana Moravčíková Kolenová (advokátka SKDP) Vás upozorní na povinnosti pri prevádzke kancelárie.

UPOZORNENIE:  V prípade, že máte záujem zúčastniť sa online formou, prosím označte túto možnosť v objednávke.
Zo seminárov bude zhotovený záznam, ktorý bude prihláseným účastníkom k dispozícii vždy nasledujúcich 7 dní.


Dátum konania

30. mája 2023 - 08:30 - 15:00
14. júna 2023

Posledný deň na prihlásenie

pondelok 29. mája 2023
Do 5.5.2023 možnosť podať žiadosť o príspevok na vzdelávanie ÚPSVaR. Viac info TU

Program:


1. Deň - 30.05.2023, Občianske právo

8:30-15:00 JUDr. Marta Vališová

a.) Právne skutočnosti, rovnosť strán, právo dispozície, účastníci občiansko -  právnych vzťahov  ( FO, PO )

b.) Zastúpenie (formy zastúpenia, právne dôsledky, konania zástupcu, udelenie plnomocenstva, substitúcia zastúpenia, formy plnomocenstva pred správcom dane)

c.) Právny úkon ( výklad prejavu vôle, náležitosti právneho úkony, nespôsobilosť právneho úkonu a ich neplatnosť, dôvody absolútnej neplatnosti právneho úkonu, forma právneho úkonu a spôsob jeho prejavu, rozdiel medzi absolútnou a relatívnou neplatnosťou právneho úkonu )

d.) Zmluvy ( návrh a okamih uzavretia zmluvy, písomná forma uzavretia zmluvy, rozdiel medzi písomnou a ústnou zmluvou medzi stranami, odstúpenie od zmluvy, zmluvy ako podklad resp. dôkaz v daňovom konaní, formy zmlúv a príklady,  zmluvy najviac využívané v daňovom konaní.


2. Deň - 31.05.2023, Obchodné právo

8:30-15:00 JUDr. Marta Vališová

a.) Najznámejšia a najviac využívaná kapitálová spoločnosť ( spoločnosť s ručením obmedzeným ),  vznik, zánik, zlúčenie, nástupníctvo, predaj podniku alebo jeho časti

b.) Kúpna zmluva podľa Obchodného zákonníka

c.) Zmluva o predaji podniku podľa Obchodného zákonníka

d.) Najčastejšie obchádzanie daňových povinností v súvislosti so spoločnosťou s ručením obmedzeným ( rôzne formy zániku spoločnosti )


3. Deň - 12.06.2023, Najčastejšie pochybenia pri daňovej kontrole

8:30-15:00 JUDr. Jozef Vasilík

a.) Daňová kontrola, daňové konanie (miestne zisťovanie, daňová kontrola, vyrubovacie konanie)

b.) Začiatok daňovej kontroly, predkladanie vyjadrení a dôkazov správcovi dane pri výkone daňovej kontroly

c.) Navrhovanie dôkazov (kedy je správca dane viazaný a kedy správca dane nie je viazaný návrhmi daňových subjektov)

d.) Kontrolný výkaz (ako dôkaz pri správe daní)

e.) Prenos dôkazného bremena v rámci daňovej kontroly na daňový subjekt


4. Deň – 13.06.2023 doobeda, pokračovanie témy 3

8:30-11:30 JUDr. Jozef Vasilík

a.) Prenesenie dôkazného bremena na daňový subjekt v súvislosti s pochybeniami dodávateľa resp. subdodávateľa

b.) Rozdiel medzi právom daňového subjektu na odpočítanie dane c/a daňový podvod

c.) Rozdiel medzi daňovým konaním a trestným konaním v súvislosti so skrátením dane a poistného a ich následky

d.) Modelové situačné prípady pochybení daňových subjektov počas daňovej kontroly


4. Deň –13.06.2023 poobede, Daňový poradca a jeho osobitné postavenie v právnych predpisoch

12:30-15:00  Mgr. Zuzana Moravčíková Kolenová

a.) Oprávnená osoba podľa zákona o registri partnerov verejného sektora

b.) Odborník podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii

c.) Poradca podľa zákona o riešení hroziaceho úpadku

d.) Povinná osoba podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

e.) Prevádzkovateľ osobných údajov podľa GDPR


5. Deň – 14.06.2023 Daňové podvody, Zneužitie práva

8:30-15:00 JUDr. Juraj Vališ, LL.M.

a.) Najčastejšie daňové podvody, reťazce daňových podvodov

b.) Najčastejšie schémy daňových podvodov

c.) Čerpanie nadmerných odpočtov z fiktívnych zdaniteľných plnení

d.) Výmena skúseností


Miesto konania

Akadémia daňových poradcov
Trnavská cesta 74/A
Bratislava
Slovenská republika
0905 858 476
Prihlasovanie je uzavreté