Predaj tovaru na diaľku od 1.7.2021 v praxi - ONE STOP SHOP a 1 x daňové priznanie

120,00 € | webinar 96,00 €
96,00 € | price for member of SKDP
Registration has been closed

Zmena miesta konania: Akadémia daňových poradcov, Trnavská cesta 74/A, 821 02 Bratislava

Cieľom konferencie je v spolupráci so zástupcami Ministerstva Financií SR a Finančného riaditeľstva SR objasniť daňovým subjektom mnohé aplikačné otázky  z praxe spojené so vstupom do osobitnej schémy ONE STOP SHOP pre Úniu (OSS), ako aj poskytnúť dôležité informácie v súvislosti s prvým podávaním daňového priznania v OSS na praktických príkladoch. Od 1. júla 2021 sú platné nové pravidlá na predaj tovaru na diaľku zákazníkom neidentifikovaným pre DPH do iných členských štátov  (najmä prevádzkovatelia e-shopov) ako aj  pre poskytovateľov vybraných služieb nezdaniteľným osobám do iných členských štátov. Výrazné zníženie prahovej hodnoty celkových dodaní tovarov a služieb do členského štátu spotreby  (len 10.000 eur spolu do všetkých štátov EU za kalendárny rok) znamená povinnosť registrácie v mnohých štátoch alebo novú možnosť využitia osobitného režimu jednotného kontaktného miesta ONE STOP SHOP

Lektor: Ing. Soňa Ugróczy (daňová poradkyňa)
Hostia: Ing. Eva Mihálová (MF SR) a Ing. Anna Kováčiková (FR SR)

Upozornenie: V prípade, že máte záujem zúčastniť sa on-line formou, označte prosím túto možnosť v objednávke. Z organizačných dôvodov je konferencia prístupná len pre prihlásených účastníkov.

Event date

6. October 2021 - 09:00 - 15:30

Deadline

Tuesday 5. October 2021

Rámcový program:

1)    Podmienky pre vstupe do osobitnej schémy OSS pre slovenské spoločnosti - registrovať sa do OSS alebo nie?, praktické rady pre registráciu – registrácia aj počas obdobia?, povinnosť zrušenia registrácie DPH v iných štátoch po vstupe do OSS?, sklad na území iného štátu, resp. výdajné miesto pre účely dodania tovaru zákazníkom – otázka prevádzkarne DPH

2)    Aké dopady má prekročenie prahovej hodnoty 10.000 eur v kalendárnom roku pri predaji tovaru na diaľku resp. pri dodaní digitálnych služieb?

3)    Miesto dodania a osobitné miesto dodania – pri predaji tovaru na diaľku na území EU a predaji vybraných služieb na území EU

4)    Otázka identifikácie dodávok patriacich pod osobitnú schému OSS  - ak preprava tovaru zákazníkovi začína v inom členskom štáte EU

5)    Vykazovanie konkrétnych typov dokladov v daňovom priznaní - určenie dátumu vykazovania dodávok v daňovom priznaní OSS, prijaté preddavky na dodanie tovaru v OSS, opravné faktúry, vyúčtovacie faktúry a iné

6)    Ako správne vykazovať opravné doklady (dobropisy/ťachopisy) po vstupe do OSS:

Ø  uvádzanie opravných dokladov v ktorej časti daňovom priznaní OSS

Ø  daňový režim pri tovare dodanom do 30.6.2021 (pred vstupom do OSS) a reklamovanom po 1.7.2021 – kde a ako vykazovať takéto dobropisy?

Ø  daňový režim pri tovare dodanom po 1.7.2021 (po vstupe do OSS) a reklamovanom v prvom zdaňovacom období (t.j. dobropis vystavený od 1.7. – 30.9.2021), resp. v nasledujúcom zdaňovacom období  – kde a ako vykazovať opravné faktúry po vstupe do OSS?

Ø  storno doklady a ich uvádzanie v OSS?

7)    Problematika vzniku daňovej povinnosti, určenia základu dane (preprava, balné, poistné a iné) – dodanie tovarov a služieb na prelome mesiacov

8)    Otázka prepočtu kurzu pre účely vyčíslenia vzniku daňovej povinnosti pri faktúrach v cudzej mene, prepočet kurzu pri opravných dokladoch, prepočet pre účely splatnosti dane, otázka zahrnutie kurzových rozdielov do daňových výdavkov (napr. deň vzniku daňovej povinnosti 1.7.2021, prepočet kurzu na úhradu dane 30.9.2021), spôsob prepočtu – každú faktúru alebo súčet za zdaňovacie obdobie?

9)    Praktické informácie k prvému podaniu „formulára daňového priznania OSS“upozornenie na chyby pri jeho vyplnení, termíny na podanie daňového priznania, prepočet kurzu pre účely úhrady dane v OSS a iné

10) Povinnosť vystavovania faktúr pre zákazníkov pri dodávkach patriacich pod OSS – pravidlá fakturácie, odkaz na faktúre

11) Platenie dane v OSS – splatnosť dane, variabilný symbol, možnosť platenia dane v splátkach?

12) Záznamová povinnosť pre OSS – špecifiká pre osobitnú schému, formát len štruktúra xml?

13) Sankcie a riziko vylúčenia z osobitnej schémy OSS – upozornenia pre daňové subjekty

14) Diskusia


Dôležité informácie:

Realizácia vzdelávacieho podujatia je viazaná na aktuálnu pandemickú situáciu. Všetky obmedzenia a opatrenia, ktoré bude nevyhnutné dodržiavať v rámci konania tohto podujatia budú vychádzať z aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR platnej v čase konania prednášky, t.j. 6.10. 2021. 

Účasť na vzdelávacom podujatí sa bude riadiť podľa aktuálnych podmienok pre konanie hromadných podujatí a protokolom „OTP“ - t.j. zúčastniť sa budú môcť výlučne osoby

     • plne zaočkované

     • testované s negatívnym výsledkom testu na COVID-19 

          PCR alebo LAMP 72 hod od odberu, 

          antigénový test 48 hod od odberu

     • ktoré preukázateľne prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami.

Kontrola splnenia týchto podmienok bude realizovaná pri vstupe do hotela. Zároveň si dovoľujeme Vás požiadať o dodržiavanie maximálne možných odstupov a o prekrytie horných dýchacích ciest.

V prípade zmeny definovaných podmienok Vás budeme bezodkladne informovať. 


Where

Akadémia daňových poradcov
Trnavská cesta 74/A
82102 Bratislava
Slovenská republika
0905 858 476
Registration has been closed