Vlastné imanie obchodnej spoločnosti, nepeňažné vklady spoločníkov a akcionárov

66,00 € | webinár 48,00 €
48,00 € | cena pre člena SKDP
Pridaj do košíka
Vlastné imanie obchodnej spoločnosti, analýza jeho zložiek z hľadiska Obchodného zákonníka vo väzbe na účtovanie podľa PÚ pre podnikateľov (v platnom znení).

Lektor: Ing. Mária Cvečková, CA

Upozornenie: V prípade, že máte záujem zúčastniť sa online formou, prosím označte túto možnosť v objednávke.
Zo seminára bude zhotovený záznam, ktorý bude prihláseným účastníkom k dispozícii do 20.2.2023.
Ak sa v uvedenom termíne nemôžete zúčastniť, prihláste sa do 8.2.2023 na online účasť a aj pre Vás bude záznam dostupný do 20.2.2023.

Dátum konania

13. februára 2023 - 09:00 - 13:00

Posledný deň na prihlásenie

streda 8. februára 2023

Program:

1.       Vlastné imanie ako vlastný zdroj krytia obchodného majetku; štruktúra vlastného imania obchodných spoločností, členenie obchodných spoločností (kapitálové, osobné) a ich základné imanie podľa ObZ; jednotlivé položky VI na účtoch a požiadavky postupov účtovnania;

2.       Základné imanie/vlastné imanie pri založení obchodných spoločností; pojem, typy a formy vkladov (peňažné;  nepeňažné: majetok, pohľadávky); oceňovanie nepeňažných vkladov podľa ObZ a zákona o účtovníctve (reálna hodnota, hodnota uznaná pre vklad); proces splácania/splatenia; kapitálové fondy pri založení obchodnej spoločnosti (rezervný fond, emisné ážio, nedeliteľný fond);

3.       Zmeny v základnomi imaní počas existencie obchodnej spoločnosti:

3.1.  Zvyšovanie základného imania: spôsoby, dôvody, účtovanie

3.2.  Znižovanie záklaného imania: dôvody, dopady, účtovanie

4.       Zmeny ostatných zložiek vlastného imania: fondy tvorené zo zisku, tvorba, použitie, účtovanie;

5.       Obsahová náplň a účtovanie na účte 413 – Ostatné kapitálové fondy; kapitálový fond z príspevkov podľa § 27b PÚ; proces dodatočných vkladov a príspevkov, vrátenie vkladov, limity, účtovanie.

6.       Rozdeľovanie a usporiadanie výsledku hospodárenia (zisk, strata); pôsobnosť valného zhromaždenia; členskej schôdze; schválenie účtovnej závierky – problémy praxe;

7.       Účtovanie finančných transakcií medzi prepojenými osobami v závislosti od veľkosti účtovnej jednotky, vykazovanie pôžičiek, pohľadávok a záväzkov pri rozdeľovaní zisku medzi spoločníkmi (rozdiely medzi PO a FO);

8.       Spoločnosť v kríze, základné väzby ObZ a účtovnej legislatívy;

9.       Hrozba úpadku; schopnosť preukázať nepretržitosť trvania účtovnej jednotky, resp. pokračovanie v činnosti; indikátory a ich vyhodnotenie; dopad na správu audítora v auditovaných účtovných jednotkách;

10.    Vzťah ObZ a zákona o účtovníctve; hierarchia právnych noriem; rekapitulácia (prehľad) základných ustanovení ObZ týkajúcich sa VI obchodných spoločností a ich previazanie na ustanovenia ZoÚ a PÚ (pomôcka);


Miesto konania

Akadémia daňových poradcov
Trnavská cesta 74/A
Bratislava
Slovenská republika
0905 858 476
Pridaj do košíka