Vybrané inštitúty správy daní so zameraním sa na správny výber dane

90,00 € | webinar 72,00 €
72,00 € | price for member of SKDP
Registration has been closed

Uzávierka registrácie: osobná účasť 24.5.2023 / online účasť 28.5.2023

Cieľom prednášky je predstaviť poslucháčom vybrané ustanovenia Daňového poriadku, ktorých hlavným účelom je zabezpečiť riadny výber daní. Daňový poriadok predstavuje zákon kódexového typu, ktorý upravuje súbor procesnoprávnych noriem a v celistvosti upravuje výkon správy daní pre všetky dane a vybrané poplatky a odvody v slovenskom daňovom systéme. Za primárnu úlohu správy daní je možné určiť správne vyrubenie dane a jej zaplatenie. Na zabezpečenie riadneho splnenia tejto úlohy Daňový poriadok ustanovuje široký diapazón inštrumentom pre daňové orgány ako aj daňové subjekty.


Lektor: JUDr. Toško Beran (MFSR)

Upozornenie: V prípade, že máte záujem zúčastniť sa online formou, prosím označte túto možnosť v objednávke.
Zo seminára bude zhotovený záznam, ktorý bude prihláseným účastníkom k dispozícii do 5.6.2023.

Event date

29. May 2023 - 09:00 - 15:30

Deadline

Sunday 28. May 2023
Program:

  1. základné zásady správy daní
  2. podania daňového subjektu
  3. základné inštitúty správy daní
  4. činnosti správcu dane
  5. daňová kontrola
  6. daňové konanie
  7. vyrubovacie konanie
  8. opravné prostriedky
  9. platenie dane
Zo seminára bude zhotovený záznam, ktorý bude prihláseným účastníkom k dispozícii do 5.6.2023.

Where

Akadémia daňových poradcov
Trnavská cesta 74/A
Bratislava
Slovenská republika
0905 858 476
Registration has been closed