Webinár: Digitalizácia účtovníctva v roku 2021 a zmeny po 1.1.2022

78,00 €
60,00 € | cena pre člena SKDP
Prihlasovanie je uzavreté

Novela zákona o účtovníctve prináša zmeny pre všetkých podnikateľov. Po 1.1.2022 sa výrazne zjednoduší a zefektívni systém účtovníctva. Novela okrem iného zjednoduší transformáciu účtovných dokladov z papierovej podoby do elektronickej. Umožní totiž dokumenty skenovať bez nutnosti použiť zaručenú konverziu. Prináša aj možnosť jednoduchšej elektronickej archivácie účtovných dokumentov a možnosť digitalizácie archívu za predchádzajúce roky. Okrem zmien v oblasti elektronizácie účtovníctva prináša novela aj ďalšie významné zmeny – zmena náležitostí účtovného dokladu, zmena v podpisovaní, nová úprava účtovného záznamu, jeho preukázateľnosti a transformácie, rozšírenie verejnej časti registra účtovnej závierky .......

Lektor: Ing. Mária Sameková (daňová poradkyňa, audítorka) 
             Ing. Michal Segeš a Ing. Michal Vorčák (BMD Business Solutions s.r.o.)


Dátum konania

9. decembra 2021 - 09:00 - 14:00

Posledný deň na prihlásenie

streda 8. decembra 2021
Program:

 • Legislatívna úprava, právne predpisy v oblasti účtovníctva

 • Digitalizácia účtovníctva, elektronická výmena údajov (EDI)

 • Účtovný doklad, povinné náležitosti účtovného dokladu a ich zmena od 1.1.2022, listinná podoba verzus elektronická podoba účtovného dokladu,  nahradenie podpisu osoby zodpovednej za uskutočnenie účtovného prípadu pri elektronickom vedení účtovných záznamov elektronickou výmenou údajov

 • Podpisový záznam, identifikácia osoby, ktorá podpisový záznam vyhotovila   (vlastnoručný podpis bude možné nahradiť akýmkoľvek elektronickým podpisom)

 • Elektronizácia účtovníctva od 1.1.2022, nové znenie § 31 až § 33 zákona o účtovníctve

 • Účtovný záznam, upresnenie a zjednodušenie ustanovení o listinnej a elektronickej podobe účtovného záznamu

 • Spôsoby transformácie účtovného záznamu pri zmene podoby účtovného záznamu po novele, porovnanie listinnej a elektronickej hodnoty účtovného záznamu

 • Proces transformácie účtovného záznamu z listinnej podoby do elektronickej podoby (okrem zaručenej konverzie aj skenovanie), možnosť spätnej premeny účtovného dokladu z listinnej na elektronickú podobu podľa poslednej právnej úpravy, kedy už nie je potrebné uchovávať listinný účtovný záznam, ak bol transformovaný na elektronický účtovný záznam.

 • Požiadavky na účtovný záznam -  vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť účtovného záznamu od okamihu vyhotovenia účtovného záznamu, v priebehu jeho možnej transformácie, prijatia, odoslania, sprístupnenia až do konca lehoty ustanovenej na jeho uchovávanie

 • Elektronická výmena údajov prostredníctvom aplikačného programu, spracovanie a výmena účtovných záznamov v rámci účtovnej jednotky alebo medzi účtovnými jednotkami

 • Overovaní účtovnej závierky a daňová kontrola, povinnosť účtovnej jednotky, ak vedie účtovné záznamy v elektronickej podobe uchovávať a predkladať ich v elektronickej podobe, povinnosť účtovnej jednotky umožniť prístup do softvéru na vedenie účtovníctva

 • Uchovávanie a ochrana účtovnej dokumentácie, interný predpis, ktorým si určí účtovná jednotka systém uchovávania účtovnej dokumentácie

 • Ostatné zmena v zákone o účtovníctve po 1.1.2022

-    Archivácia účtovných dokladov u účtovnej jednotky bez právneho nástupcu

-    Archivácia účtovných dokladov – likvidácia, konkurz, rozhodnutie súdu

-    Spôsob ukladania účtovných dokumentov do registra účtovných závierok po 1.1.2022 , rozšírenie  verejnej časti registra účtovných závierok

-    Obsah výročnej správy pre neziskové organizácie od 1.1.2022


BMD, Business Software

Digitalizácia pre praktický život účtovníka - ako prejsť od papiera k digitalizácii

 • Ako sa pripraviť, softvér, systém, náklady

Prednášajúci:    Ing. Michal Segeš, Ing. Michal Vorčák

Prihlasovanie je uzavreté