Webinár: Konferencia k home office

120,00 €
96,00 € | cena pre člena SKDP
Prihlasovanie je uzavreté

V období pandémie sa režim telepráce, resp. home-office práce stal štandardom pre mnohých zamestnávateľov a zamestnancov. Už dnes je zrejmé, že tento koncept vo veľa prípadoch zostane uplatňovaný aj v budúcnosti. Mnohí zamestnávatelia si však stále neuvedomujú všetky pracovno-právne, odvodové a daňové implikácie, ktoré im v tejto súvislosti vznikajú a vznikať budú. Či už v období pandémie alebo aj po nej. Vzhľadom ku geografickej polohe Slovenska ako aj mnohých Slovákov pracujúcich v zahraničí je prítomná Slovensku obzvlášť aktuálna aj téma “cezhraničného“ výkonu telepráce. Aj keď sme daňoví poradcovia, uvedená téma sa nedá riešiť parciálne iba z pohľadu daní, bez toho aby sme zvažovali aj súvisiace pracovno-právne a odvodové aspekty. Nestačí klienta upozorniť na riziko vzniku stálej prevádzkarne, ak mu zároveň nepovieme o zmeškaných povinnostiach v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia. Zbytočne budeme riešiť oslobodenie preplatených výdavkov zamestnancov v režime telepráce, ak v skutočnosti vôbec nepôjde o teleprácu z pohľadu zákonníka práce... Práve preto je cieľom tejto konferencie priniesť komplexnejší pohľad na danú tému. A to priamo so zástupcami Inšpektorátu práce a Finančného riaditeľstva.

LEKTORI:

Ing. Radovan Ihnát (daňový poradca)

Ing. Jana Mrvová (daňový poradca)

Ing. Dana Slivková (Finančná správa SR)

JUDr. Lucia Sabová - Danková (Národný inšpektorát práce)

 

HOSTIA:

Ing. Bronislava Chmelová (Zastupiteľský úrad SR vo Viedni, ekonomická diplomatka)

MMag. Ulrich Paugger (daňový poradca Rakúsko)

Ing. Ľubica Adame (Ministerstvo financií SR, účasť bude závisieť od pracovného programu)

Ing. Miroslava Brnová (Ministerstvo financií SR)

Ing. Peter Horniaček (Ministerstvo financií SR)

Ing. Ľuboslava Minková (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

Ing. Ivan Nátan (Finančná správa SR)

Ing. Silvia Jambrichová (Finančná správa SR)

Ing. Zita Kajanovičová (Finančná správa SR)

Ing. Marcela Prajová (Finančná správa SR) 

Dátum konania

23. novembra 2021 - 09:00 - 16:00

Posledný deň na prihlásenie

pondelok 22. novembra 2021

Podrobný program online konferencie + zoznam lektorov a hostí


Časový harmonogram : 

Home-office/Telepráca v rámci SR


  • Pracovno-právna úprava         

9:00 – 10:15 (L. Sabová – Danková  75 min)

  • Daňovo-odvodová úprava, kalkulácia skutočných výdavkov zamestnancov 

10:30 – 11:00(J. Mrvová 30 min)

  • Príspevok zamestnancov v režime telepráce v Rakúsku

11:00 – 11:15 (B. Chmelová, U. Paugger 15 min)

  • Diskusia s MF SR, FR SR, MPSVaR

11:15 – 11:30 (15 min)

11:30 – 12:00

 Cezhraničný home-office/Telepráca – z pohľadu COVID obdobie / post-COVID obdobie

  • Pracovno-právna úprava

13:00 – 13:30(L. Sabová – Danková 30 min)

  • Odvody na sociálne a zdravotné poistenie

13:30 – 14:00 (R. Ihnát 30 min)

  • Dane – PO a FO – stála prevádzkareň, zahraničný platiteľ, zdrojovosť príjmu nerezidentných zamestnancov, …

14:15 – 15:15 (D. Slivková 60 min)

  • Povinnosti slovenského zamestnávateľa povinnosti v Rakúsku

15:15 – 15:30 (U. Paugger 15 min)

15:30 – 16:00


Prihlasovanie je uzavreté