Webinár: Novinky v daňovom poriadku schválené v roku 2021 s účinnosťou od 6.2.2021 a od 1.1.2022

54,00 €
36,00 € | cena pre člena SKDP
Prihlasovanie je uzavreté

Účastníci webinára získajú dôležité a zaručené informácie o spresnení a doplnení tak často uplatňovaných ust. daňového poriadku ako je lehota nazerania do spisu, doplnenie dokazovania o nový dôkaz, zmena z povinnosti na oprávnenosť  určiť  daň podľa pomôcok  pri nepodaní daňového priznania ani na výzvu správcu dane, zrušenie 7-ročnej lehoty zániku práva vyrubiť daň pri vykazovaní daňovej straty, nové zoznamy daňových subjektov zverejňovaných na web. stránke FR SR. Dozvedia sa aj o nových inštitútoch za účelom zlepšenia dobrovoľného plnenia daňových povinností zo strany daňových subjektov ako je inštitút  daňovej spoľahlivosti a vylúčenie fyzickej osoby na určité obdobie, ktorá je v postavení štatutára, ako aj zníženie úhrady za účelom zvýšenia záujmu o záväzné stanovisko a upustenie od doteraz prísnych podmienok pri využití odkladu platenia dane.  Účastníci sa dozvedia aj o aktuálnych opatreniach noviel lex corona, ktoré boli účinné už  v priebehu roka 2021 v oblasti správy daní a dane z príjmov a aj ďalších druhov daní ako aj podmienky od upustenie od uloženia sankcií a odpustenie sankcií viažúcich sa k zaplatenej dani alebo k podaniu daňových priznaní v náhradných lehotách podľa nariadení.  


Lektor: Ing Božena Jurčíková (FR SR)


Dátum konania

20. januára 2022 - 12:00 - 15:00

Posledný deň na prihlásenie

streda 19. januára 2022

Program:


1.    Prezentácia k novelám daňového poriadku schválených v roku 2021 s účinnosťou  od  6.2.2021  a od 1.1. 2022  ( č. 45/2021 Z.z.   a č. 408/2021 Z.z.)

(informácia k novým podmienkam  pri povolení  odkladu platenia dane,  transparentnosť prepracovaného znenia  (verejného)  inštitútu „index daňovej spoľahlivosti“ na  zvýšenie dobrovoľného plnenia daňových povinností a možnosť vydania rozhodnutia správcom dane o vylúčení fyzickej osoby v postavení  štatutára  spoločnosti,  ktorý vážnym spôsobom a dlhodobo porušuje svoje daňové povinnosti  spoločnosti  ako aj    ďalšie leg. úpravy  novelizovaných ust.  daňového poriadku)


2.   Informácia k nariadeniam vlády SR vydaných podľa § 160 ods. 3 daňového poriadku č. 56/2021 Z.z., č. 88/2021 Z.z. a č.  461/2021 Z.z.  s účinnosťou  v priebehu roka 2021

(upustenie od uloženia sankcií a odpustenie sankcií viažúcich sa k zaplatenej dani alebo  k podaniu  daňových priznaní v náhradných lehotách podľa  nariadení)


3.   Informácia k novelám zákona č. 67/2020 Z.z. v z.n.p. (ďalej len „lex corona“)  schválených a účinných v priebehu roka 2021 č. 9/2021 Z.z., č. 47/2021 Z.z., č. 57/2021 Z.z., č.  115/2021 Z.z. a č. 279/2021 Z.z. so zameraním na  opatrenia v oblasti správy daní a v oblasti vybraných  druhov daní.


4.    Informácia o spustení obojsmernej elektronickej komunikácii  ( SD-DS)  od  1.1.2022


5.    Diskusia   a  zodpovedanie otázok  účastníkov  webinára


Prihlasovanie je uzavreté