Webinár: Účtovníctvo - cyklus seminárov

540,00 €
Prihlasovanie je uzavreté
Pomôžeme Vám posunúť sa ďalej!
Ak pracujete s daňami, ale chýbajú Vám poznatky z účtovníctva, alebo ak pracujete ako účtovníci, ale chcete sa posunúť ďalej, máme pre Vás riešenie. Práve pre Vás je tu nový cyklus seminárov. Semináre, ktoré prepoja dve neoddeliteľné oblasti Vám nemôžu chýbať ak sa chcete stať lepšími profesionálmi.
UPOZORNENIE: Z organizačných dôvodov je cyklus seminárov prístupný len pre prihlásených účastníkov.

Dátum konania

24. novembra 2021 - 08:00 - 14:00
8. decembra 2021 - 08:00 - 14:00

Posledný deň na prihlásenie

nedeľa 14. novembra 2021

Účtovníctvo - cyklus seminárov 6 školiacich dní


1. (24.11.21) Základy  vedenia účtovníctva v SR

LEKTOR: Ing. Marcela Bošková

 • previazanie Obchodného zákonníka a zákona o účtovníctve,

 • kto musí viesť účtovníctvo, 

 • veľkostné skupiny, 

 • obdobie, kedy sa účtovníctvo musí viesť (vrátane špeciálnych prípadov ako zlúčenie, likvidácia, zmena rávnej formy a pod.)

 • akruálny princíp účtovníctva

 • účtovné zásady a ich význam

 • deň účtovného prípadu a jeho význam

2. (25.11.21) Majetok a záväzky. Ich oceňovanie, členenie a rozdiely v daňovom a účtovnom pohľade 

LEKTOR: Ing. Mária Cvečková

 • čo je majetok

 • čo sú záväzky

 • kedy sa musí majetok a záväzky oceňovať, čo to znamená

 • oceňovanie jednotlivých položiek majetku a záväzkov

 • zásady pre členenie majetku a záväzkov 

 • odpisovanie majetku - účtovný a daňový pohľad

 • tvorba opravných položiek - účtovný a daňový pohľad

3. (30.11.21) Výsledok hospodárenia, výnosy, náklady a daň z príjmu 

LEKTOR: Ing. Mária Sameková

 • výsledok hospodárenia (účtovný, po zdanení) a základ dane

 • členenie výnosov a nákladov z účtovného hľadiska (účtovná osnova, analytické účty)

 • ako sa vysporiadať s rozdielmi medzi účtovným a daňovým pohľadom v špecifických prípadoch (odpisy, opravné položky, rezervy)

 • mimoúčtovné operácie a ich vplyv na základ dane (podmienka zaplatenia, transferové oceňovanie a pod.)

4. (1.12.21) Význam účtovnej závierky

LEKTOR: Ing. Michaela Barabásová

 • Komu je určená účtovná závierka

 • Účtovná závierka s ohľadom na základné účtovné zásady a významnosť informácie

 • Inventarizácia a jej význam pri zostavovaní účtovnej závierky

 • výkazy tvoriace účtovnú závierku (súvaha, výsledovka, poznámky, výročná správa, výkaz cash flow, výkaz zmien vo vlastnom imaní)

 • zverejňovanie účtovnej závierky (previazanie Obchodného zákonníka a zákona o účtovníctve)

 • konsolidovaná účtovná závierka

 • overovanie účtovnej závierky audítorom

5. (7.12.21) Úvod do IFRS, ekonomicé termíny Obchodného zákonníka

LEKTOR: Ing. Pavel Hrivnák

 • Kto povinne vykazuje podľa IFRS

 • Význam účtovnej závierky, porovnanie výkazov podľa slovenských účtovných štandardov a IFRS

 • Pravidlá pri "účtovnej osnove podľa IFRS"

 • IFRS štandardy, prehľad štandardov a ich použitie

 • IFRS štandardy aplikované do slovenských pravidiel a v akom rozsahu

 • základné imanie, obchodné imanie, vlastné imanie vs. záväzky, vlastné zdroje, nepeňažné vklady, pôžičky spoločníkom / od spoločníkov, rezervný fond, spoločnosť v kríze, úpadok, predĺženie

6. (8.12.21) Ukážky účtovných SW


Prihlasovanie je uzavreté