Webinár: Výplata dividend a podielov na zisku

66,00 €
48,00 € | cena pre člena SKDP
Prihlasovanie je uzavreté
Vyplácate zisky? Domnievate sa, že Vás už nič neprekvapí? Poďte si s nami prejsť túto tému komplexne z právnej, daňovej, odvodovej či účtovnej stránky. Seminár vás prevedie dôležitými skutočnosťami a bežnými otázkami v súvislosti s výplatou ziskov.

Lektor: Ing. Marcela Bošková, ACCA (daňová poradkyňa) a Mgr. Zuzana Moravčíková Kolenová (advokátka)

Dátum konania

26. mája 2022 - 09:00 - 13:00

Posledný deň na prihlásenie

streda 25. mája 2022
Program:
Rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát. Právne a účtovné poňatie.

Rozhodnutie o rozdelení zisku medzi viacerých spoločníkov v iných pomeroch, ako je dohodnuté v spoločenskej zmluve.

Nevyplatenie zisku niektorému spoločníkovi napriek rozhodnutiu o výplate.

Rozhodnutie o rozdelení zisku s nejasným termínom výplaty.

Výplata zisku za konkrétne účtovné obdobie – vplyv na dane a odvody.

Povinnosti príjemcu dividendy (podielu na zisku), povinnosti vyplácajúcej spoločnosti.

Záloha na dividendu.

Podmienky pre vyplatenie zisku.

Podmienky pre rozdelenie kapitálového fondu.

Delenie zisku a iných vlastných zdrojov zo spoločnosti v čase krízy.

Kapitalizácia.

Účet nerozdelený zisk minulých rokov tvorený chybami minulých účtovných období či v dôsledku zmeny v postupoch účtovania – možnosti výplaty spoločníkom. Z webinára bude vyhotovený aj záznam, ktorý bude účastníkom k dispozícii od 27.5.-5.6.2022. 
Prihlasovanie je uzavreté