Webinár: Zákon o účtovníctve v praxi a jeho novinky pre rok 2022

90,00 €
72,00 € | cena pre člena SKDP
Prihlasovanie je uzavreté
Účastníci seminára získajú prehľad o tom, akú pôsobnosť a na koho má zákon o účtovníctve po prijatí novely účinnej od 1.1.2022. Táto rozsiahla a zásadná novela prináša pre prax viacero zmien. Dozviete sa podrobné informácie o tom, aké povinnosti z tohto zákona vyplývajú pre Vašu účtovnú jednotu, alebo po novom i pre Vás ako fyzickú osobu. Oboznámite sa s tým, ako boli zmenené náležitosti účtovného dokladu. Nová a pomerne rozsiahla úprava sa dotkla digitalizácie účtovníctva a to tak v procese účtovných záznamov, ako aj v procese úschovy a ochrany účtovnej dokumentácie. Dozviete sa, ako bol novo definovaný obsah výročnej správy neziskových účtovných jednotiek s povinnosťou auditu, ako sa rozširuje verejná časť Registra o ďalšie právne formy právnických osôb, ako sa rozširuje okruh porušení v § 38 zákona, ako je definovaná spodná hranica pre ukladanie pokút za porušenie tohto zákona, ale aj o mnohých ďalších zmenách vyplývajúcich z novely zákona o účtovníctve. 

Lektor: Ing. Mgr. Hedviga Vadinová (daňový poradca, audítor, právnik a súdny znalec v oblasti daní a účtovníctva)

Dátum konania

3. februára 2022 - 09:00 - 15:30

Posledný deň na prihlásenie

streda 2. februára 2022

 Program:

1. Pôsobnosť zákona  a zmena okruhu novodefinovaných účtovných jednotiek, na ktoré sa tento najvyšší účtovný zákon vzťahuje.

2. Úplne, preukázateľne a zrozumiteľne vedené účtovníctvo a účtovníctvo vedené spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov prevencia udelenia pokuty  za správne delikty.

3. Náležitosti účtovného dokladu §10 zákona -  a ich zmeny  v roku 2022

4. Účtovná závierka účtovných jednotiek  a jej schválenie.

5. Povinnosť auditu účtovných jednotiek po novom v roku 2022

6. Výročná správa  auditovaných účtovných jednotiek a novodefinovaná výročná správa pre neziskové organizácie, ktoré majú zo zákona povinnosť auditu.

7. Register účtovných závierok a rozšírenie okruhu účtovných jednotiek  vo verejnej časti registra, ktoré od 1.1.2022 majú povinnosť ukladať účtovné závierky už len elektronicky.

8. Oceňovanie  v účtovníctve účtovnej jednotky

9. Inventarizácia v účtovnej jednotke  a jej zmeny v roku 2022

10. Elektronizácia účtovníctva po novom – povinnosti a možnosti účtovných jednotiek

11. Uchovávanie účtovnej dokumentácie aj digitálnej – doby a  formy

12. Zmeny v pokutách za správne delikty  účtovných jednotiek od  nového stanovenia minimálnej pokuty až do 3 000 000 EUR.

13. Diskusia 

Prihlasovanie je uzavreté