Webinár: Zmeny v daňovom poriadku schválené v priebehu roka 2022

66,00 €
48,00 € | cena pre člena SKDP
Pridaj do košíka

V priebehu roka 2022  bolo schválených  šesť noviel  daňového poriadku zverejnených        v zákonoch č. 39/2022 Z.z., č.  250/2022 Z.z., č. 325/2022 Z.z.,  č. 433/2022 Z.z., č. 496/2022 Z.z. a č. 519/2022 Z.z. Novely daňového poriadku vyplývajú z plánu legislatívnych úloh MF SR pre rok 2022 zamerané na  dobrovoľné plnenie daňových povinností; tiež  ide  o  novely vyvolané  novelami  iných zákonov alebo schválením nových  zákonov,   ktoré si vyžiadali  legislatívnu úpravu  daňového poriadku.


Lektor: Ing. Božena Jurčíková

Upozornenie: Seminár bude prebiehať len online formou.
Zo seminára bude zhotovený záznam, ktorý bude prihláseným účastníkom k dispozícii do 8.2.2023.
Ak sa v uvedenom termíne nemôžete zúčastniť, prihláste sa do 31.1.2023 a aj pre Vás bude záznam dostupný do 8.2.2023.

Dátum konania

1. februára 2023 - 09:00 - 13:00

Posledný deň na prihlásenie

utorok 31. januára 2023
Program:

Novely daňového poriadku vyplývajú z plánu legislatívnych úloh MF SR pre rok 2022 zamerané na  dobrovoľné plnenie daňových povinností; tiež  ide  o  novely vyvolané  novelami  iných zákonov alebo schválením nových  zákonov,   ktoré si vyžiadali  legislatívnu úpravu  daňového poriadku najmä ...

-          v oblasti sankcií  dochádza k uplatneniu  tzv. druhej šance  pri uložení pokuty vrátane skrátenia lehoty pri vyrubení úroku z omeškania za zaplatenie dane po  ustanovenej lehote alebo             v nesprávnej výške, 

-          zavedenie  nového inštitútu, ktorým  je  „účinná ľútosť“  zaplatením dane pri  daňovom trestnom čine podľa Trestného zákona,

-          skrátenie lehoty vrátenia vodičského preukazu pri zastavení daňového exekučného  konania,

-          spresnenie registrácie daňových subjektov z úradnej moci zapísaných v príslušných registroch, napr.  živnostenský, obchodný, 

-          zrušenie automatickej registrácie daňových subjektov podaním daňového priznania, ktoré prakticky nenadobudla účinnosť,

-          v oblasti elektronickej úradnej komunikácie pri podaniach urobené elektronickými  prostriedkami a pri elektronických službách  nadväzne na   rozsiahle legislatívne úpravy zákona e-Gov,

-          doplnenie ust. o  (ne)vylúčení  z daňového konania  osobu, ktorou je starosta obce,

-          v oblasti správy daní  pri zavedení nových druhov  platieb ako je  odvod z nadmerných príjmov z predaja  vyrobenej elektriny,  solidárny príspevok z činností v odvetviach ropy,  zemného plynu, uhlia a rafinérií,

-          zavedenie inštitútu tzv. spoločnej  kontroly   v novele  zákona o medzinárodnej  pomoci a spolupráci pri správe daní s dopadom na  úpravu skráteného vyrubovacieho konania,

-          predĺženie  lehoty na zverejnenie  zoznamu  daňových subjektov s IDS,

-          vykonané aj  na základe  implementácie  príslušných právnych aktov  EÚ (Smernice a Nariadenia)  do domácich  právnych aktov  formou noviel už existujúcich  zákonov  alebo schválením nových   zákonov,

-          ako aj legislatívno-technické úpravy ustanovení uvedených v novelách daňového poriadku, ktoré si vyžiadala ich aplikačná prax.

 

·       Podrobná informácia k jednotlivým novelám daňového poriadku bude prezentovaná na pripravovanej prednáške konanej   dňa 1.2.2023.

 

·       Diskusia a zodpovedanie  otázok  od účastníkov.


Pridaj do košíka