Zdaňovanie cenných papierov

180,00 €
Prihlasovanie je uzavreté
Slovenská komora daňových poradcov v spolupráci s Asociáciou obchodníkov s cennými papiermi pre Vás pripravila
odborný seminár, na ktorom Vám lektori predostrú aktuálne informácie z oblasti zdaňovania výnosov plynúcich z
cenných papierov, ako aj problematiku zdravotných odvodov z toho plynúcich.
Zľavnená cena 114,- € platí pre členov SKDP a AOCP po zadaní zľavového kódu.
UPOZORNENIE: Z organizačných dôvodov je prístup na seminár možný len pre prihlásených.

Dátum konania

8. február 2018 - 09:00 - 16:00

Posledný deň na prihlásenie

utorok 6. február 2018

Pozvanie na seminár prijali aj Ing. Marián Janiš a Mgr. Zuzana Földesová Motajová, MSc. z Ministerstva zdravotníctva SR,
Odboru poisťovníctva a makroekonomiky zdravotníctva, ako aj Ing. Peter Kuchár a Ing. Dana Slivková z Finančného
riaditeľstva SR.


Program seminára:

8:30 - 9:00        Prezentácia

9:00 - 10:00   Úvod do problematiky - prehľad investičných nástrojov, zdaňovanie CP ako nástroj

podpory kapitálového trhu.
Lektor: Róbert Kopál, AOCP, Miron Zelina, AOCP

10:00 - 10:30    Prestávka

10:30 - 12:10   Zdaňovanie príjmov z držby a predaja cenných papierov a obchodných podielov        
Dividendy - prehľad (ne)zdaňovania dividend, dividendy prijaté od SICAVu
Úroky - kupón "washing", resp. oslobodenie príjmov z predaja zero bondu, zdaňovanie kupónu z dlhopisu

kúpeného na sekundárnom trhu
Príjmy z podielových listov
Príjmy z predaja CP a obchodných podielov - vrátane oslobodení, zdaňovanie príjmov plynúcich vo viacerých

zdaňovacích obdobiach
Uplatňovanie výdavkov - napr. pri oslobodených príjmoch, poplatok za riadenie portfólia, ktoré generuje príjmy

z držby, ako aj príjmy z predaja CP; výdavky pri CP a obchodných podielov nadobudnutých dedením a darovaním
Praktické rady pre zostavovanie daňového priznania
Zdaňovanie príjmov, ktoré plynú manželom z ich bezpodielového spoluvlasníctva
Nepeňažný vklad CP/ obchodného podielu do základného imania, resp. ostatných kapitálových fondov
Príjmy zo zníženia základného imania a ostatných kapitálových fondov
Vo vyššie uvedených bodoch bude komentované aj zdaňovanie príjmov plynúcich zo zahraničia, aplikácia zmlúv

o zamedzení dvojitého zdanenia
Lektori: Jozef Danis, SKDP, Ľubica Dumitrescu, SKDP, Peter Pašek, SKDP

12:10 - 13:00    Prestávka na obed
13:00 - 14:20   Zdaňovanie príjmov z držby a predaja cenných papierov a obchodných podielov

(pokračovanie)

Pokračovanie v agende uvedenej vyššie
Lektori: Jozef Danis, SKDP, Ľubica Dumitrescu, SKDP, Peter Pašek, SKDP
14:20 - 14:40    Prestávka
14:40 - 16:00   Zdravotné odvody plynúce z  finančných nástrojov a z cenných papierov
Zdravotné odvody na jednotlivé druhy príjmov z CP
Zdravotné odvody na príjmy zo zníženia základného imania a ostatných kapitálových fondov, ak zdrojom

zvýšenia ZI a OKF boli zisky po zdanení (dividenda z týchto ziskov by nebola predmetom dane alebo by

podliehala 7% dani).
Lektor: J. Palúšová, VšZP

Otázky z praxe
Mohlo by Vás zaujímať:

Publikácia: Daňové a účtovné zákony 2018

Miesto konania

Hotel Sorea Regia
Kráľovské údolie 6
Bratislava
Slovenská republika
0905 858 476
Prihlasovanie je uzavreté